Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu otrzymania rabatu

Pytanie: Kiedy należy uwzględnić korektę WNT w przypadku, kiedy otrzymano towar w październiku 2019 r., w listopadzie zgłoszono reklamację ponieważ część towaru była uszkodzona. Otrzymaliśmy rabat na tę partię i nie odsyłaliśmy ich do Włoch. Notę kredytową wystawiono w listopadzie 2019 roku. Kiedy wykazać w VAT7 i VAT UE ten rabat?

Odpowiedź: Wskazaną korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE przesyłanych za miesiąc, w którym otrzymaliście Państwo przedmiotową notę kredytową (wystawioną w listopadzie 2019 r.).

Uzasadnienie: Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Przy ustalaniu tej podstawy odpowiednio stosuje się przy tym, między innymi, art. 29a ust. 10 u.p.t.u., a więc podstawę opodatkowania WNT obniża się o kwotę udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (zob. art. 29a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji spółka jest obowiązana obniżyć kwotę podatku należnego (a w konsekwencji odpowiednią kwotę podatku odliczonego) z tytułu dokonanych WNT, których dotyczy rabat.

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że wynikających z obniżek cen zmniejszeń dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podatnicy powinni, co do zasady, dokonywać w dacie otrzymania dokumentów korygujących od unijnych dostawców (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012 r., ITPP2/443-980/12/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r., IPPP3/4512-492/16-2/PC). A zatem korektę, o której mowa, należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE przesyłanych za miesiąc, w którym otrzymaliście Państwo przedmiotową notę kredytową (wystawioną w listopadzie 2019 r.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 20 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi