Korekty transakcji udokumentowanych fakturą i paragonem

Pytanie: Hotel transakcje z osobami fizycznymi dokumentuje paragonem fiskalnym - do każdego paragonu system automatycznie drukuje fakturę. Zdarza się, że klient rezygnuje z usługi na którą wpłacił zaliczkę (nabitą na kasę fiskalną) lub recepcja błędnie naliczy kwotę usługi - czy dokonując korekty tych operacji należy je dokumentować ewidencją korekt czy fakturą korygującą? Jeśli fakturą korygującą to czy musi być na niej podpis i data odbioru przez klienta?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji hotel powinien zarówno wystawiać faktury korygujące, jak i dokonywać stosownych zapisów w ewidencji korekt.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. (np. zaliczki), podatnik wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą podatnik jest obowiązany wystawić również, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (zob. art. 106j ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.). A zatem we wskazanych przypadkach hotel jest obowiązany wystawiać faktury korygujące.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że obowiązek wystawiania faktur korygujących nie wyłącza obowiązku uwzględniania korekt w ewidencji korekt dotyczącej sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. - IBPP3/443-1361/13/KG). A zatem w przedstawionej sytuacji hotel powinien nie tylko wystawiać faktury korygujące, ale również dokonywać stosownych zapisów w ewidencji korekt.

Wydaje się przy tym, że warunkiem możliwości rozliczenia korekt, o których mowa, jest uzyskanie potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez nabywców (zob. art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u.; podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2014 r. - IBPP3/443-1361/13/KG). Nie oznacza to konieczności uzyskiwania podpisu na wystawianych fakturach korygujących, gdyż potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę może mieć dowolną formę (z zastrzeżeniem, że forma ta musi pozwolić na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał - zob. wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2013 r. - I FSK 1068/12).

W przypadku trudności w uzyskiwaniu potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez klientów w grę przy tym wchodzi korzystanie przez hotel z art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u. Przepis ten przewiduje, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 września 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi