Koszty transportu produktów rolnych nabywanych od rolników ryczałtowych

Pytanie: Klient kupuje od rolnika ryczałtowego towar, rolnik sam dostarczy towar, z jaką stawką VAT na być na FV usługa transportowa, która ma być wyszczególniona na FV? Czy możemy zastosować zasadę ogólną i wystawić to ze stawką 7%?

Odpowiedź: Jeżeli koszt transportu, o którym mowa, ma być wykazany na fakturze VAT RR w odrębnej pozycji (co w istocie nie jest prawidłowe), należy do tej pozycji zastosować stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7%.

Uzasadnienie: Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u., podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

A zatem koszt transportu, o którym mowa, stanowi element podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanej przez rolnika ryczałtowego dostawy produktów rolnych. Oznacza to, że od kwoty tego kosztu rolnikowi ryczałtowemu należny jest zryczałtowany zwrot podatku obliczony według stawki 7% (zob. art. 115 ust. 2 u.p.t.u.). W konsekwencji jeżeli koszt ten ma być wykazany na fakturze VAT RR w odrębnej pozycji (co w istocie nie jest prawidłowe), należy do tej pozycji zastosować stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 19 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi