Księgowanie w ewidencji VAT otrzymywanych faktur korygujących zmniejszających

Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym ,co miesiąc otrzymujemy kilka faktur korygujących do dokonanych w poprzednich miesiącach zakupów samochodów czy części/zwroty , rabaty/ Proszę o potwierdzenie, czy jeśli przed wysłaniem deklaracji Vat-7 np.za m-c grudzień, w styczniu wpłyną do firmy korekty zmniejszające vat naliczony od zakupów dokonanych i uwzględnionych w rozliczeniu vat za miesiąc grudzień , należy te korekty również ująć w rozliczeniu gdzie ujęte są pierwotne faktury tj. pomniejszyć o ich wartość vat wynikający z faktur zakupu?. Jeśli tak , to w jaki sposób ujmować korekty z danego miesiąca w rozliczeniu za poprzedni m-c/miesiąc rozliczenia faktury pierwotnej/ Czy tworzyć na tę okoliczność dokumenty wewnętrzne,a korekt nie ujmować w ogóle w rejestrze vat w miesiącu ich otrzymania. Jak ujmować takie sytuacje w JPK VAT? Czy data wysłania deklaracji VAT-7 determinuje moment rozliczenia vat z faktur korygujących w przedstawionej sytuacji , tj. korekty, które wpłyną do firmy w kolejnym m-cu, a dotyczą zakupów rozliczonych w deklaracji już złożonej do US rozliczam na bieżąco tj.w miesiącu ich otrzymania?

Odpowiedź: Tak, jeżeli, przykładowo, przed wysłaniem deklaracji VAT-7 za grudzień w styczniu wpłyną do firmy korekty zmniejszające vat naliczony od zakupów dokonanych i uwzględnionych w grudniowej ewidencji VAT, należy te korekty ująć w ewidencji VAT za ten miesiąc, w tym pomniejszyć o ich wartość VAT wynikający z faktur zakupu.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. (a więc, w pewnym uproszczeniu, fakturę korygującą zmniejszającą), jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W świetle tych przepisów sposób postępowania w przedstawionej sytuacji zależy od tego czy otrzymujecie Państwo faktury korygujące przed czy po złożeniu deklaracji VAT-7 za dany miesiąc, np. za grudzień (a zatem – co stanowi odpowiedź na ostatnie z pytań – data złożenia deklaracji VAT-7 determinuje moment rozliczenia vat z faktur korygujących w przedstawionej sytuacji). I tak:

  • w zakresie w jakim otrzymujecie Państwo faktury korygujące przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany miesiąc (np. za grudzień), należy je uwzględnić w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc (np. za grudzień),
  • w zakresie w jakim otrzymujecie Państwo faktury korygujące po złożeniu deklaracji VAT-7 za dany miesiąc (np. za grudzień), należy je uwzględnić w deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania faktury (np. w deklaracji VAT-7 za styczeń, jeżeli faktura korygująca została otrzymana w styczniu).

A zatem potwierdzam, że jeżeli, przykładowo, przed wysłaniem deklaracji VAT-7 za grudzień w styczniu wpłyną do firmy korekty zmniejszające vat naliczony od zakupów dokonanych i uwzględnionych w grudniowej ewidencji VAT, należy te korekty ująć w ewidencji VAT za ten miesiąc, w tym pomniejszyć o ich wartość VAT wynikający z faktur zakupu.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że ustawodawca pozostawia podatnikom swobodę co do sposobu prowadzenia ewidencji VAT (określając jedynie jej wymagane elementy – zob. art. 109 ust. 3 u.p.t.u.). W konsekwencji sposób ujmowania korekt, o których mowa, zależy od Państwa. Nie jest przy tym konieczne wystawianie żadnych dokumentów wewnętrznych (przepisy nie określają takiego obowiązku), ale też nie ma przeszkód, aby dokumenty takie wystawiać dobrowolnie.

Wskazać przy tym należy, że pliki JPK_VAT stanowią informacje o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u. W konsekwencji sposób uwzględniania korekt, o których mowa, w treści plików JPK_VAT zależy od sposobu ujmowania tych korekt w ewidencji VAT. Jeżeli, przykładowo, na podstawie faktury korygującej dotyczącej grudnia otrzymanej przed złożeniem deklaracji VAT-7 za grudzień 2017 r. korygowany (zmniejszany) jest zapis dotyczący faktury pierwotnej, w pliku JPK_VAT za grudzień 2017 r. faktura pierwotna powinna być wykazana po uwzględnieniu tej korekty. Jeżeli natomiast taka faktura korygująca wykazywana jest jako odrębny ujemny zapis w ewidencji VAT, również ujemny zapis powinien zostać wykazany w pliku JPK_VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada opracowana w dniu 15 stycznia 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi