Kurs przeliczeniowy przy dokonaniu zakupu w euro

Pytanie: Spółka z o.o. zamówiła wózki paletowe u kontrahenta krajowego, rozliczenie w walucie EUR. 08 listopada 2017 r. zapłacono przedpłatę w wysokości 25% wartości wózków, otrzymano fakturę krajową na zapłaconą zaliczkę w walucie z datą wystawienia 29 listopada 2017, data sprzedaży/otrzymania zaliczki 09 listopada 2017. Kurs do VAT-u przyjęto z dnia 08 listopada 2017, do przeliczenia wartości zaliczki również ten sam kurs. W dniu 30 stycznia 2018 roku odebrano Wózki i otrzymano fakturę z datą 31 stycznia 2018, data dostawy/ sprzedaży 30 stycznia 2018r. Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury ostatecznej? Dla podatku Vat i dla ustalenia wartości początkowej środka trwałego? Czy dla VAT prawidłowo przyjęto kurs z dnia 29 stycznia 2018, a dla CIT (ustalenie wartości środka trwałego) kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia Faktury tj. 30 stycznia 2018r. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania nastąpiło 31 stycznia 2018 r. Zapłata faktury końcowej została zrealizowana 13 lutego 2018, czyli po przyjęciu środków trwałych do użytkowania. Czy w zakresie podatku vat zastosowano prawidłowe kursy?

Odpowiedź: Kursy przeliczeniowe dla celów VAT zostały w przedstawionej sytuacji przyjęte prawidłowo.

Uzasadnienie: Zasady dokonywania dla celów VAT przeliczeń kwot wyrażonych w walutach obcych określają przepisy art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Z art. 31a ust. 1 u.p.t.u. wynika zasada, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, jak również, że podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro). W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy (u sprzedawcy) powstał:

  • w 25% w dniu 9 listopada 2017 r. – w części tej do celów VAT należało zatem przyjąć kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 8 listopada 2017 r. (względnie kurs wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ten dzień),
  • w 75% w dniu 30 stycznia 2018 r. – w tej części do celów VAT należało przyjąć kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 29 stycznia 2018 r. (względnie kurs wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ten dzień).

A zatem kursy przeliczeniowe dla celów VAT zostały w przedstawionej sytuacji przyjęte prawidłowo.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., w istocie nie wynika jaki kurs waluty/jakie kursy walut należy stosować przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, jeśli część lub całość ceny nabycia stanowią koszty poniesione w walucie obcej/walutach obcych. Uznać według mnie należy, że odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy o przeliczaniu kosztów ponoszonych w walutach obcych, a więc wszelkie koszty stanowiące element ceny nabycia środka trwałego przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich poniesienia (zob. art. 15 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p.).

Nie jest jednak jasne jaki w przypadkach, o których mowa, przyjmować należy dzień poniesienia kosztu. W praktyce podatnicy najczęściej przyjmują, że jest to dzień wystawienia faktury zakupu (także w przypadkach, gdy wcześniej były wystawiane faktury zaliczkowe). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że przy ustalaniu wartości początkowej przedmiotowego środka trwałego właściwe było przyjęcie kursu średniego euro z dnia 30 stycznia 2018 r. Pamiętać jednak należy o konieczności skorygowania ustalonej w oparciu o ten kurs ceny nabycia środka trwałego o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (zob. art. 16g ust. 5 u.p.d.o.p.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 lutego 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi