Kurs przeliczeniowy w przypadku korekty importu usług

Pytanie: W listopadzie firma otrzymała fakturę dokumentującą zakup oprogramowania komputerowego z Francji. Rozpoznała z tego tytułu import usług. Z datą listopadowa naliczyła VAT należny i naliczony (operacja neutralna podatkowo). Następnie w grudniu firma zwróciła oprogramowanie i otrzymała fakturę korygującą. Czy do przeliczenia skorygowanej kwoty VAT należnego i naliczonego (dawniej faktury wewnętrznej) Spółka powinna wziąć pod uwagę kurs z faktury pierwotnej, korygującej czy może obowiązuje kurs z dnia poprzedzającego zwrot przelewu na konto?

Odpowiedź: W celu rozliczenia korekty importu usług spółka powinna w przedstawionej sytuacji przyjąć kurs pierwotnie zastosowany (przy rozliczeniu importu usług).

Uzasadnienie: Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych określają przepisy art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W świetle tych przepisów przyjmuje się (nie wynika to bowiem z przepisów wprost), że przy rozliczaniu korekt stosowany powinien być, co do zasady, kurs pierwotny, tj. kurs właściwy dla korygowanego zdarzenia (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 22 lutego 2007 r. - I FSK 47/06).

Dotyczy to również importu usług (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2014 r. – IPPP3/443-1099/13-2/LK). A zatem w celu rozliczenia korekty importu usług spółka powinna w przedstawionej sytuacji przyjąć kurs pierwotnie zastosowany (przy rozliczeniu importu usług).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 19 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi