Likwidacja działalności gospodarczej a inwestycja w obcym środku trwałym

Pytanie: W dniu 29 kwietnia 2015 r. podatnik wyrejestrował działalność gospodarczą, która w 100% była opodatkowana VAT. W ostatniej deklaracji VAT-7 za 04/2015 zobowiązany jest do dokonania jednorazowej korekty VAT-u od wydatków dotyczących inwestycji w obcym środku trwałym. Wydatki inwestycyjne poczynione były w 2012 roku, a inwestycja w obcym środku trwałym przekazana do użytkowania w 31.05.2012 r. Okres korekty zgodnie z uzyskaną interpretacja MF wynosi w tej sytuacji 5 lat.  Czy korekta wyniesie 1/5 czy 2/5 kwoty podatku?

Odpowiedź: Zależnie od przyjęcia jednego z dwóch możliwych stanowisk, korekty należy w przedstawionej sytuacji dokonać za dwa lata podatkowe (czyli w 2/5) lub za część 2015 r. i cały 2016 r. Nie wchodzi natomiast według mnie w grę dokonanie korekty tylko za 2016 r. (czyli w 1/5). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatnicy obowiązani są korygować odliczony podatek naliczony. Obowiązek takiej korekty powstać może, między innymi, jeżeli w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie lub towary te zostaną opodatkowane w ramach tzw. remanentu likwidacyjnego (zob. art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Taki przypadek jednak w przedstawionej sytuacji nie ma miejsca, gdyż w związku z likwidacją działalności gospodarczej podatnik nie dokonał ani sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym, ani jej – jak zakładam - nie opodatkował (inwestycje w obcych środkach trwałych nie podlegają bowiem opodatkowaniu w ramach remanentu likwidacyjnego).

Ponadto obowiązek korekty może powstać, jeżeli podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (zob. art. 91 ust. 7 w związku z art. 91 ust. 1-6 u.p.t.u.). Wydaje się (chociaż nie jest to wniosek oczywisty), że – zakładając, że wartość początkowa przedmiotowej inwestycji w obcym środku trwałym przekracza 15.000 zł - ze względu na brzmienie tego przepisu w przedstawionej sytuacji podatnik obowiązany jest do korekty części podatku odliczonego przy dokonywaniu zakupów towarów i usług składających się na inwestycję w obcym środku trwałym, o której mowa (podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2010 r. - IPPP1-443-1014/09-4/PR), tj. części podatku przypadającej na pozostały okres korekty.

Kwestią sporną jest przy tym z jaką dokładnością należy dokonywać w tego typu przypadkach w stosunku do roku zmiany. W mojej ocenie korekty takiej należy dokonywać z dokładnością co do dnia (a więc przez podzielenie kwoty podatku odliczonego będącego przedmiotem korekty za rok sprzedaży przez ilość dni w tym roku, a następnie przemnożenie otrzymanego wyniku przez ilość dni roku poprzedzających dzień sprzedaży), jednak istnieje również stanowisko, że korekty takiej należy zawsze dokonywać za cały rok (zob. Komentarz do art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, A. Bartosiewicz, LEX czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2008 r. - ILPP1/443-373/07-2/KG). Zależnie zatem od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk, korekty należy w przedstawionej sytuacji dokonać za dwa lata podatkowe (czyli w 2/5) lub za część 2015 r. i cały 2016 r. Nie wchodzi natomiast według mnie w grę dokonanie korekty tylko za 2016 r. (w 1/5).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 maja 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi