Likwidacja działalności gospodarczej po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej a prawo do zwrotu VAT

Pytanie: Podatnik zawiesił rok temu działalność gospodarczą. Teraz postanowił zamknąć działalność gospodarczą. W okresie zwieszenia składał deklaracje VAT-7K wykazując VAT naliczony od usług telekomunikacyjnych. Czy w ostatniej deklaracji składanej za ostatni okres zawieszenia działalności może wnioskować o zwrot naliczonego VAT?

Odpowiedź: Podatnik, o którym mowa, nie musi wnioskować o zwrot VAT, gdyż prawo do takiego zwrotu przysługuje mu z mocy prawa (chyba że konieczność opodatkowania tzw. spisu z natury spowoduje, że zwrot ten nie wystąpi).

Uzasadnienie: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczenia. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2011 r. (ITPP2/443-334/11/AP), w której czytamy, że „ma Pani prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w otrzymywanych w okresie zawieszenia działalności fakturach VAT dotyczących dzierżawy gruntu i mediów, o ile przedmiotowe usługi będą związane z wykonywaniem - po wznowieniu działalności - czynności opodatkowanych, a umowy z dostawcami tych usług zostały zawarte przed zawieszeniem działalności”.

Utrudnione jest natomiast w okresie zawieszenia korzystanie z prawa do otrzymywania zwrotu podatku na rachunek bankowy. Wynika to z art. 86 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., który stanowi, że jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Istnienie tego przepisu powoduje, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej uzyskiwanie zwrotu podatku na rachunek bankowy wymaga składania wniosków o zwrot na podstawie art. 87 ust. 5a u.p.t.u.

Występowanie z takimi wnioskami możliwe jest w każdej deklaracji VAT składanej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w tym w ramach deklaracji VAT składanej za ostatni okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji warunkiem otrzymania zwrotu VAT jest złożenie takiego wniosku. Należy bowiem wskazać, że na podstawie art. 14 ust. 9a u.p.t.u. osobom fizycznym, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (tj. osobom fizycznym, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, tj. – w uproszczeniu – zlikwidowały prowadzoną działalność gospodarczą) przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji prawo do zwrotu podatku przysługuje podatnikowi z mocy prawa (chyba że konieczność opodatkowania tzw. spisu z natury spowoduje, że zwrot ten nie wystąpi). Wystarczy zatem wykazanie w ostatniej składanej przez podatnika deklaracji VAT-7K kwoty podatku do zwrotu (bez załączania wniosku).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 lutego 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi