Likwidacja działalności gospodarczej przy kontynuowaniu wynajmu prywatnego

Pytanie: Osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT od 01.06.2016 r. prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie świadczy usługi wynajmu prywatnego majątku. Czy powinna odprowadzać podatek VAT również z tytułu świadczenia usług najmu? Czy jeżeli zakończy działalność gospodarczą może złożyć VAT-Z, ze wskazaniem zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych z dniem 24/06/2016, jeżeli wynajem nadal trwa?

Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, świadczy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT usługi wynajmu. Świadczenie tych usług może być zwolnione od podatku VAT – wówczas ich świadczenie powinno być przez tę osobę wykazywane w poz. 10 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W przeciwnym razie świadczenie usług wynajmu jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% i powinno być wykazywane w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest, między innymi wynajmowanie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8.01.2014 r., IPTPP4/443-777/13-2/UNR).

A zatem osoba fizyczna, o której mowa, świadczy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT usługi wynajmu. Świadczenie tych usług może być zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. (przepis ten zwalnia od podatku VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe) – wówczas ich świadczenie powinno być przez tę osobę wykazywane w poz. 10 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W przeciwnym razie świadczenie tych usług wynajmu jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% i powinno być wykazywane w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Powyższe oznacza również, że jeżeli osoba, o której mowa, zakończy prowadzenie „zwykłej” działalności gospodarczej, ale nadal wykonywać będzie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (tj. świadczyć będzie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT usługi wynajmu). Nie będzie w tej sytuacji zasadne zgłaszanie przez tę osobę zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (na formularzu VAT-Z).

Jeżeli jednak w takim przypadku świadczone przez tę osobę usługi wynajmu są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u., osoba ta powinna zgłosić, że będzie wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 u.p.t.u. Wówczas pozostanie ona w rejestrze podatników VAT jako podatnik VAT zwolniony (zob. art. 96 ust. 10 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi