Mechanizm odwrotnego obciążenia oraz transakcje unijne a możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-7K

Pytanie: Podatnik będący małym podatnikiem składa deklaracje kwartalne VAT-7K, przy czym nie jest kasownikiem. Podatnik działa w branży budowlanej w dużej części dla biznesu jako podwykonawca. Ponadto podatnik czasami kupuje maszyny w ramach WNT. VAT-27 i VAT-UE (jeśli jest potrzeba) składane są miesięcznie. Urząd Skarbowy twierdzi, że sprzedażowe odwrotne obciążenie i transakcje unijne wykluczają podatnikowi możliwość składania deklaracji kwartalnych VAT-7K i musi składać deklaracje miesięczne. Skarbowy twierdzi, że nie może zweryfikować deklaracji. Czy faktycznie sprzedażowe odwrotne obciążenie lub transakcje unijne WNT/WDT wykluczają VAT-7K?

Odpowiedź: Dokonywanie wskazanych czynności nie wyłącza możliwości składania deklaracji kwartalnych VAT-7K. W konsekwencji twierdzenie urzędu skarbowego, że w przedstawionej sytuacji podatnik nie jest uprawniony do składania takich deklaracji jest całkowicie nieprawdziwe i pozbawione podstaw prawnych.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej (w przypadku stosowania metody kasowej składania kwartalnych deklaracji VAT jest bowiem, co do zasady, obowiązkowe) mogą składać deklaracje VAT za okresy kwartalne (tj. deklaracje VAT-7K). Uprawnienie to jest wyłączone jedynie w dwóch przypadkach, tj. w przypadku podatników:

  1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (zob. art. 99 ust. 3a pkt 1 u.p.t.u.), lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do u.p.t.u. chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (zob. art. 99 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.).

Są to jedyne dwa wyłączenia możliwości składania deklaracji kwartalnych przez małych podatników. W konsekwencji nie ma wyłączenia możliwości składania takich deklaracji ze względu na dokonywanie lub nabywanie czynności objętych odwrotnym obciążeniem (w tym świadczenia usług stanowiących roboty budowlane, dla których podatnikami na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. są nabywcy) czy dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (tj. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów). A zatem twierdzenie urzędu skarbowego, że w przedstawionej sytuacji podatnik nie jest uprawniony do składania kwartalnych deklaracji VAT-7K jest całkowicie nieprawdziwe i pozbawione podstaw prawnych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi