Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a treść zawieranych umów

Pytanie: Jednostka jest wykonawcą usług budowlano-montażowych w obiektach przemysłowych na terytorium Polski. Korzysta również z usług podwykonawców, którzy świadczą usługi z katalogu usług załącznika nr 14 znowelizowanej Ustawy VAT obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 r. Jaki powinien być zapis w umowach z podwykonawcą, aby kontrahent wystawił dla naszej jednostki fakturę z odwrotnym obciążeniem w przypadku kiedy świadczy usługi z katalogu usług załącznika nr 14 do ustawy o VAT jako podwykonawca?

Odpowiedź: Objęcie usług stanowiących roboty budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia jest niezależne od zapisów umownych. Nie ma jednak przeszkód, aby dla przejrzystości zapisy takie były do zawieranych przez Państwa umów wprowadzone. Treść takich zapisów może być różna, np. „Strony oświadczają, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT podatnikiem z tytułu świadczonej usługi jest Zamawiający”.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Nie dotyczy to jednak wszystkich usług stanowiących roboty budowlane, lecz tylko usług świadczonych przez usługodawcę jako podwykonawcę (zob. dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.). W konsekwencji mechanizmem tym objęte są usługi stanowiące takie roboty budowlane, w których przypadku spełnione są łącznie trzy warunki:

  • są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  • nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że objęcie usług stanowiących roboty budowlane jest niezależne od zapisów umownych. W konsekwencji nie jest konieczne wprowadzanie stosownych zapisów do umów zawartych z podwykonawcami, aby – świadczący usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika do u.p.t.u. – obowiązani byli oni do wystawiania faktur bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.) oraz z wyrazami „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.).

Nie ma jednak przeszkód, aby dla przejrzystości zapisy takie były do zawieranych przez Państwa umów wprowadzone. Treść takich zapisów może być różna, np. „Strony oświadczają, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT podatnikiem z tytułu świadczonej usługi jest Zamawiający”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 stycznia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi