Mechanizm podzielonej płatności a faktoring

Pytanie: W jaki sposób będzie realizowany faktoring w sytuacji zamiaru wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności skoro nabycie wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom (faktorantom) wobec ich dłużników (odbiorców) odbywa się przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze (np. banki)?

Odpowiedź: Uważam, że w przypadkach takich podatnicy (nabywcy) będą mogli korzystać z mechanizmu podzielonej płatności dokonując wpłat kwot podatku VAT na rachunek VAT innych podmiotów niż dostawcy, np. na rachunek VAT faktora.


Uzasadnienie: Z dniem 1 lipca 2018 r. do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Jego istotą będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na „zwykły” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto (tzw. rachunek VAT), którego środkami można dysponować w bardzo ograniczony sposób.
Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z przepisów, które określać będą mechanizm podzielonej płatności (tj. z dodawanych z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów art. 108a-108d u.p.t.u.) w istocie nie wynika, iż płatności dokonywane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywane muszą być na rachunki VAT sprzedawców. Uważam w związku z tym, że w przypadku płatności dokonywanych dla podmiotów innych niż sprzedawcy, np. faktorom, mechanizm podzielonej płatności będzie mógł być wykorzystywany poprzez dokonywanie wpłat na rachunki VAT tych podmiotów, w tym faktorów.
Na marginesie dodać pragnę, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolnie. W konsekwencji w każdym przypadku po wprowadzeniu tego mechanizmu możliwe będzie dokonywanie płatności na dotychczasowych zasadach, tj. bez wykorzystania rachunku VAT dostawcy.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 lutego 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi