Miejsce świadczenia usługi tłumaczenia instrukcji

Pytanie: Czy usługa tłumaczenia instrukcji z języka angielskiego na język szwedzki i fiński wykonana w Finlandii przez podatnika VAT UE na rzecz polskiego podatnika VAT UE podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Odpowiedź: Tak, świadczenie tej usługi podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a więc jej nabycie stanowi dla polskiego podatnika import usług.

Uzasadnie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że miejsce świadczenia usług tłumaczeń na rzecz podatników VAT jest określane na zasadach ogólnych określonych w art. 28b u.p.t.u. Z przepisów tych wynika zasada, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby polski podatnik nabywający usługę tłumaczenia, o której mowa, posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski (co oznaczałoby, że mógłby mieć zastosowanie art. 28b ust. 2 u.p.t.u. stanowiący, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Prowadzi to do wniosku, że miejsce świadczenia usługi tłumaczenia, o której mowa, znajduje się na terytorium Polski. Świadczenie tej usługi podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a więc jej nabycie stanowi dla polskiego podatnika import usług.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 15 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi