Miejsce świadczenia usługi wykonania projektu sklepu

Pytanie: Z jaką stawką VAT powinna być zafakturowana usługa projektu sklepu, który usytuowany jest na Ukrainie, natomiast nabywcą i zleceniodawcą usługi jest polski podatnik? Czy miejscem opodatkowania powinno być miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy o VAT czy zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, czyli stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w Polsce?

Odpowiedź: Świadczenie wskazanej usługi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i powinno zostać udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.).

Przepisy te przewidują szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Miejscem świadczenia takich usług jest – na podstawie art. 28e u.p.t.u. - miejsce położenia nieruchomości. 

Pojęcie usług związanych z nieruchomościami obejmuje przy tym, między innymi, opracowywanie planów budynku lub jego części przeznaczonych na określoną działkę, bez względu na to, czy budynek został wzniesiony (zob. art. 31a ust. 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.). A zatem miejsce świadczenia usługi wykonania przedmiotowego projektu znajduje się – na podstawie art. 28e u.p.t.u. – na terytorium Ukrainy. Świadczenie tej usługi nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz – przynajmniej z punktu widzenia polskich przepisów – na terytorium Ukrainy. Jej świadczenie powinno zostać w tej sytuacji udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 maja 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi