Miejsce świadczenia usługi wywozu odpadów z budowy

Pytanie: Usługa wywozu odpadów z budowy jest świadczona przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski oraz nieposiadającego siedziby w Polsce, zarejestrowanego do celów VAT w Polsce. Z jaką stawką wystawić fakturę za tą usługę? Czy ze stawkę NP (patrząc na artykuł 28b uptu) czy ze stawką krajową 8% (patrząc na art. 28e, bo jest to związane z pracami na nieruchomości)?

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji należy wystawić fakturę ze stawką 8%.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.).

Przepisy te przewidują szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Miejscem świadczenia takich usług jest – na podstawie art. 28e u.p.t.u. - miejsce położenia nieruchomości.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że – jak stanowi art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.) – usługi związane z nieruchomościami obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się przy tym za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach:

  • gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
  • gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

W mojej ocenie usługa wywozu odpadów z budowy jest usługą przeznaczoną dla nieruchomości i ma na celu zmianę fizycznego stanu danej nieruchomości. Uważam zatem, że usługa taka jest usługą związaną z nieruchomością, której dotyczy. W konsekwencji uważam, że miejsce świadczenia usługi wywozu odpadów z budowy na terytorium Polski znajduje się – na podstawie art. 28e u.p.t.u. – na terytorium Polski. Świadczenie takiej usługi podlega zatem według mnie opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (według właściwej dla usług wywozu odpadów stawki 8%) również wówczas, gdy jest świadczona dla zagranicznego podatnika, który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 marca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi