Moment powstania prawa do odliczenia z faktury za licencję

Pytanie: Otrzymujemy fakturę za licencję na korzystanie z oprogramowania. Faktura jest wystawiana z góry za kwartał. Sprzedawca wystawia fakturę np. 1 marca i tę samą datę podaje jako datę wykonania usługi. Kwartał, za który jest wystawiona faktura to marzec, kwiecień, maj. Kiedy mamy prawo rozliczyć VAT należny, zakładając, że fakturę otrzymaliśmy w marcu, a zapłacimy np. w maju? Czy licencję na korzystanie z oprogramowania można uznać za "usługę o podobnym charakterze " z art. 19a, ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT? Wówczas data wystawienia faktury byłaby datą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, a nam jako odbiorcy dałaby możliwość rozliczenia VAT w daciew otrzymania faktury.

Odpowiedź: W przedstawionej przykładowej sytuacji obowiązek podatkowy powstał w maju. W konsekwencji – zakładając, że faktura wystawiona w marcu została również w marcu (ewentualnie w kwietniu lub w maju) otrzymana przez nabywcę - również w maju powstało w tej sytuacji prawo do odliczenia u nabywcy usługi udzielenia licencji.

Uzasadnienie: Inaczej niż do końca 2013 r., w obecnym stanie prawnym nie obowiązuje szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług udzielania licencji (w szczególności usług takich nie uznaje się za usługi o podobnym charakterze, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Powoduje to, że obecnie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia takich usług powstaje na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 19a ust. 1-3 i 8 u.p.t.u. (co potwierdzają organy podatkowe w pierwszych wydawanych na gruncie nowych przepisów wyjaśnieniach – zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. – IPPP1/443-635/13-2/AP), a więc:

  1. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) – w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
  2. z chwilą wykonania usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).

W świetle powyższego – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r. (IPPP2/443-552/14-4/MM) – „w przypadku usług udzielania licencji czasowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie koniec okresu, na który licencja będzie udzielona chyba, że przed końcem okresu uregulowano należność z tytułu jej wykonania. W przypadku usług udzielania licencji bezterminowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment udzielenia licencji chyba, że przed tym momentem uregulowano należność z tytułu jej wykonania”.

A zatem w przedstawionej przykładowej sytuacji obowiązek podatkowy powstał w maju. W konsekwencji – zakładając, że faktura wystawiona w marcu została również w marcu (ewentualnie w kwietniu lub w maju) otrzymana przez nabywcę (zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.) - również w maju powstało w tej sytuacji prawo do odliczenia u nabywcy usługi udzielenia licencji (zob. art. 86 ust. 10 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi