Montaż okien a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Firma swiadczy uslugi montażu wyprodukowanych przez siebie okien. Usługi te są wykonwany na rzecz różnych odbiorców. Czasami usługa jest wykonywana na rzecz generalnego wykonawcy, a czasami bezpośrednio dla dewelopera, który jest jednocześnie inwestorem. Kiedy należy zastosować procedurę odwrotnego obciążenia, a kiedy można zastosować zasady ogólne?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w przypadku świadczenia usług montażu okien na rzecz generalnych wykonawców (zakładając, że są oni zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT). Mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie natomiast zastosowania w przypadku usług montażu okien świadczonych bezpośrednio na rzecz deweloperów (oraz innych inwestorów bezpośrednich).

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Dotyczy to, między innymi, usług stanowiących roboty instalacyjne stolarki budowlanej (PKWiU z 2008 r. 43.32.10.0; zob. poz. 31 załącznika nr 14 do u.p.t.u.), do których zaliczają się usługi montażu okien.

Powyższe nie dotyczy jednak wszystkich usług stanowiących roboty budowlane, lecz tylko usług świadczonych przez usługodawcę jako podwykonawcę (zob. dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.). W konsekwencji mechanizmem tym objęte są usługi stanowiące takie roboty budowlane, w których przypadku spełnione są łącznie trzy warunki:

  1. są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  2. nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  3. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Jak widać, mechanizm odwrotnego obciążenie nie ma zastosowania do wszystkich usług stanowiących roboty budowlane. W szczególności mechanizm ten nie ma zastosowania w przypadkach, gdy usługodawcy nie świadczą tych usług jako podwykonawcy.

Ustawodawca nie zdefiniował niestety pojęcia podwykonawcy. W mojej ocenie podatnicy świadczą usługi jako podwykonawcy przede wszystkim wówczas, gdy efekt świadczonych przez nich usług stanowiących roboty budowlane stanowi część lub całość robót budowlanych świadczonych przez innego podatnika.

W świetle powyższego w przedstawionej sytuacji mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w przypadku świadczenia usług montażu okien na rzecz generalnych wykonawców (zakładając, że są oni zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT). Mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie natomiast zastosowania w przypadku usług montażu okien świadczonych bezpośrednio na rzecz deweloperów (oraz innych inwestorów bezpośrednich).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 24 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi