Nabywanie aluminium a mechanizm odwrotnego obciążenia

Pytanie: Spółka z o.o. zakupuje nieobrobione plastycznie aluminium, z którego wyrabia i sprzedaje odlewy aluminiowe. Czy w związku z kolejną nowelizacja vat od 01.07.2015 r. będzie zmuszona naliczać i odliczać VAT w ramach odwrotnego obciążenia? Czy oznacza to, że nie będzie mogła już rozliczać się kwartalnie VAT? Jakie jeszcze obowiązki doszły spółce?

Odpowiedź: Od 1 lipca 2015 r. nabywając aluminium nieobrobione plastycznie od czynnych podatników VAT spółka z o.o. będzie obowiązana do rozliczania podatku należnego jako nabywca (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia), jak również – zakładając, że przedmiotowe aluminium jest przez spółkę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – uprawniona do odliczania kwot tego podatku jako kwot podatku naliczonego. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są, co do zasady, ich dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., sytuacjach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Na podstawie tych przepisów podatnikami z tytułu krajowych dostaw towarów mogą być, między innymi, nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u. Załącznik ten zostanie z dniem 1 lipca 2015 r. rozszerzony o, między innymi, aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0) (zob. poz. 22d załącznika nr 11 do u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.). Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. nabywając aluminium nieobrobione plastycznie od czynnych podatników VAT spółka z o.o. będzie obowiązana do rozliczania podatku należnego jako nabywca (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia), jak również – zakładając, że przedmiotowe aluminium jest przez spółkę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – uprawniona do odliczania kwot tego podatku jako kwot podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b u.p.t.u.).

Powyższe nie oznacza, że od 1 lipca 2015 r. spółka nie będzie uprawniona do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne. Co prawda treść załącznika nr 13 do u.p.t.u. (to właśnie podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w tym załączniku mogą nie mieć możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT) także zostanie z dniem 1 lipca 2015 r. poszerzona, lecz do nowych kategorii towarów nie należą odlewy aluminiowe (jak również – co nie ma jednak większego znaczenia – nieobrobione plastycznie aluminium). A zatem w kwestii możliwości rozliczania się przez spółkę za okresy kwartalne nic się z dniem 1 lipca nie zmieni.

Z dniem 1 lipca 2015 r. spółka nie stanie się również – przynajmniej w związku z dokonywaniem zakupów nieobrobionego plastycznie aluminium i sprzedażą odlewów aluminiowych – do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (do ich składania obowiązani będą dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u., nie zaś nabywcy tych towarów). A zatem poza obowiązkiem rozliczania podatku należnego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. zakres obowiązków spółki z dniem 1 lipca 2015 r. nie ulegnie zmianie.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 25 maja 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi