Nabywanie usług magazynowania w innym państwie członkowskim

Pytanie: Jak wykazać w deklaracji VAT7 i informacji podsumowującej VAT UE magazynowanie towaru w innym kraju członkowskim? Spółka z kraju członkowskiego UE chce przesunąć na przechowanie na magazyn posezonowy spółki Dominującej z innego kraju członkowskiego partię jej towarów.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy nabywana usługa magazynowania jest usługą związaną z nieruchomością. Jeżeli tak, jej nabycia nie trzeba wykazywać ani w deklaracji VAT-7/VAT-7K, ani w informacji podsumowującej VAT-UE. W przeciwnym razie jej nabycie stanowi import usług, który należy wykazać w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K (bez wykazywania w informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż importu usług w informacjach tych się nie wykazuje).

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z punktu widzenia ustalania miejsca świadczenia usług usługi przechowywania (w tym magazynowania) towarów dzielą się na dwie grupy.

Do pierwszej grupy należą usługi przechowywania towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę. Usługi takie stanowią usługi związane z nieruchomościami (zob. dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 31a ust. 2 lit. h rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm. – dalej rozporządzenia 282/2011). Dotyczy to również usług przechowywania (magazynowania) o charakterze kompleksowym, o ile przechowywanie (magazynowanie) stanowi świadczenie główne (zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12).

Do drugiej grupy należą usługi przechowywania towarów na terenie nieruchomości, jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez usługobiorcę. Takie usługi nie stanowią usług związanych z nieruchomościami (zob. wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 oraz dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 31a ust. 3 lit. b rozporządzenia 282/2011), a w konsekwencji miejsce ich świadczenia ustalane jest na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u. (w przypadku świadczenia usług na rzecz nabywców będących podatnikami) oraz art. 28c u.p.t.u. (w przypadku świadczenia usług na rzecz nabywców nie będących podatnikami, w szczególności na rzecz osób prywatnych).

W konsekwencji skutki VAT w Polsce nabywania przez polskiego podatnika usług magazynowania w zagranicznym magazynie zależą od tego, do której grupy należą nabywane przez tego podatnika usługi magazynowania. Jeżeli są to usługi należące do pierwszej z wymienionych grup (tj. są to usługi magazynowania towarów w wyznaczonej do tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez polskiego podatnika), miejsce świadczenia tych usług znajduje się poza terytorium kraju, a w konsekwencji ich nabywanie nie stanowi dla polskiego podatnika importu usług. Zakupów takich usług nie trzeba w związku z tym wykazywać ani w deklaracji VAT-7/VAT-7K, ani w informacji podsumowującej VAT-UE.

Jeżeli natomiast są to usługi należące do drugiej z wymienionych grup (tj. jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez usługobiorcę), miejsce świadczenia usług, o których mowa, znajduje się – zakładając, że nie są to usługi świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej polskiego podatnika znajdujące się poza terytorium kraju – na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u.), a w konsekwencji ich nabywanie stanowi dla polskiego podatnika import usług. Ten import usług należy – w przypadku nabywania usług od spółki z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – wykazywać w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K (bez wykazywania w informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż importu usług w informacjach tych się nie wykazuje).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi