Nieodpłatne przekazanie banerów reklamowych

Pytanie: Przekazaliśmy do współpracujących z nami sklepów banery reklamowe z naszym logo. Sklepy te sprzedają oprócz innych towarów również towary naszej firmy. wcześniej banery zostały przez nas zakupione , a podatek VAT odliczyliśmy. Czy przekazanie tego baneru reklamowego będzie podlegało VAT? A jeśli te same banery zostaną wywieszone w sieci naszych sklepów, to czy mamy do czynienia z VAT należnym? Zauważyć chciała, że przekazany przez nas do współpracującego sklepu, baner reklamowy z naszym logo, nie posiada przecież wartości użytkowej dla właściciela sklepu. wobec tego wydaje mi się, że nie muszę naliczać VAT należnego przy przekazaniu tego baneru. Uważam, że przy przekazaniu materiałów reklamowych , które nie posiadają wartości użytkowej dla odbiorcy, nie potrzeba naliczać VAT naleznego.

Odpowiedź: Nie, przekazanie przedmiotowych banerów reklamowych współpracującym z Państwa firmą podmiotom (sklepom) nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega również wywieszenie banerów reklamowych w sklepach należących do Państwa sieci.

Opodatkowaniu VAT podlegają, między innymi, odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak przy tym stanowi art. 7 ust. 2 u.p.t.u., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednakże z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że nieodpłatne przekazywanie towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przekazywany towar nie ma dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Stanowisko takie, przykładowo, zajął NSA w wyrokach z dnia 28 lipca 2011 r. (I FSK 1201/10) oraz z dnia 1 grudnia 2011 r. (I FSK 300/11). Podobne stanowisko reprezentują również organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r. – IPTPP1/443-182/13-4/MW czy interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2015 r. – IPPP1/4512-417/15-2/AW i z dnia 27 lutego 2017 r. - 1462-IPPP2.4512.993.2016.1.JO).

Dotyczy to również nieodpłatnego przekazywania kontrahentom banerów reklamowych przekazujących je podatników (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lutego 2015 r. - IBPP1/443-1121/14/LSz). W konsekwencji przekazanie przedmiotowych banerów reklamowych współpracującym z Państwa firmą podmiotom (sklepom) nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega również wywieszenie banerów reklamowych w sklepach należących do Państwa sieci. Nie jest to bowiem użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (zob. art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u.), ani żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 3 lipca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi