Obciążanie najemcy kosztami ubezpieczenia przedmiotu najmu

Pytanie: Spółka A posiadająca w leasingu maszynę wynajmuje ją spółce B. Spółka A otrzymuje co miesiąc fakturę za czynsz od leasingodawcy i zgodnie z tą fakturą spółka A wystawia spółce B refakturę na taką samą kwotę. Natomiast co z polisą wystawioną i zapłąconą przez spółkę A, która powinna również być kosztem spółki B? Czy spółka A musi na spółkę B wystawić refakturę na polisę czy może wystawić notę obciążeniową?

Odpowiedź: Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest w przedstawionej sytuacji doliczanie kwoty, o której mowa, do czynszu najmu za fakturze za najem. Mniej prawidłowe (chociaż, jak się najczęściej przyjmuje, również dopuszczalne) jest wykazywanie tej kwoty w osobnej pozycji faktury lub osobną fakturą jako dodatkowego elementu podstawy opodatkowania świadczonej usługi najmu. Niezależnie od wybranego scenariusza, kwota, o której mowa, powinna być opodatkowana stawką właściwą dla wynajmu, czyli stawką 23%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u., podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. W świetle tych przepisów podstawę opodatkowania usług najmu stanowi nie tylko czynsz, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wynajmujący obciąża najemcę, jak również kwoty, które najemca obowiązany jest wpłacać innym podmiotom w imieniu wynajmującego.

Dotyczy to również, między innymi, kwot stanowiących równowartość kwot płaconych przez wynajmującego za ubezpieczenie przedmiotu wynajmu (odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2014 r. - ILPP2/443-1074/13-2/EN). W tej sytuacji najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest doliczanie tych kwot na fakturach za najem do czynszu najmu. Mniej prawidłowe (chociaż, jak się najczęściej przyjmuje, również dopuszczalne) jest wykazywanie tej kwoty w osobnej pozycji faktury lub osobną fakturą jako dodatkowego elementu podstawy opodatkowania świadczonej usługi najmu. Niezależnie od wybranego scenariusza, kwota, o której mowa, powinna być opodatkowana stawką właściwą dla wynajmu, czyli stawką 23%.

Nie wchodzi w grę w przedstawionej sytuacji obciążenie najemcy kosztami ubezpieczenia w drodze wystawienia mu noty obciążeniowej. Nie jest również według mnie dopuszczalne refakturowanie na niego usługi ubezpieczeniowej ze zwolnieniem od podatku. Obciążanie kosztami ubezpieczenia, o którym mowa, ma inny charakter od obciążania kosztami ubezpieczenia przez leasingodawców, jak również od obciążania najemców kosztami mediów (w obu tych przypadkach dopuszcza się odsprzedaż usług ze stawką właściwą dla tych usług, w tym – w przypadku usług ubezpieczeń – ze zwolnieniem od podatku).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 kwietnia 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi