Obciążenie kontrahenta kosztami prób technologicznych

Pytanie: Produkujemy dla naszej siostry wyroby, które później sprzedajemy na zasadach WDT. Mamy umowę, że zanim zaczniemy produkować robimy próby technologiczne i na te potrzeby kupujemy komponenty do produkcji. Czasem próby kończa się sukcesem a czasem niestety rezygnujemy z produkcji. W związku z tymi próbami mamy umowę ,że wszystkie koszty zakupu komponentów do prób mamy refakturować. Jak zatem potraktować taką transakcję? Jak WDT? Czy jako import usług?

Odpowiedź: Uważam, że przedstawionej sytuacji dochodzi do świadczenia przez Państwa usług, tj. usług przeprowadzenia prób technologicznych. Miejsce świadczenia tych usług znajduje się poza terytorium kraju, a więc jest to świadczenie usług, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Uzasadnienie: Czynności dokonywane przez podatników dzielą się na dostawy towarów (mające niekiedy charakter, między innymi, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów) oraz świadczenie usług. Aby przy tym doszło do dostawy towarów, nastąpić musi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (zob. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.; dotyczy to również wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że w przedstawionej sytuacji do przeniesienia na spółkę-siostrę prawa do rozporządzania wskazanymi towarami nie dochodzi. W konsekwencji czynności, o których mowa, nie mają charakter dostaw towarów, w tym nie są to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej sytuacji dochodzi do świadczenia przez Państwa usług, tj. usług przeprowadzenia prób technologicznych. Miejsce świadczenia tych usług – skoro spółka-siostra posiada siedzibę działalności gospodarczej w innym niż Polska państwie członkowskim (o czym świadczy fakt, że dostawy dokonywane dla niej stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) – znajduje się poza terytorium kraju (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u.), a więc jest to świadczenie usług, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Świadczenie tych usług należy:

  • dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. a w zw. z art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.) oraz z adnotacją odwrotne obciążenie (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.) i numerami VAT UE obu stron (zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 u.p.t.u.),
  • wykazywać w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 marca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi