Obciążenie nabywcy samochodu kosztami rejestracji i ubezpieczenia

Pytanie: Podatnik sprzedaje samochód innemu podmiotowi gospodarczemu. Przed sprzedażą samochodu podatnik poniósł koszty rejestracji pojazdu oraz zawarł umowę ubezpieczenia OC. Polisa została zapłacona już po sprzedaży pojazdu. Zgodnie z umową koszty rejestracji pojazdu oraz polisy OC mają być przerzucone na nabywce pojazdu. Czy przeniesienie ww kosztów powinno nastąpić w drodze refaktury czy też noty obciążeniowej?

Odpowiedź: Wskazane koszty stanowią element podstawy opodatkowania dostawy samochodu. Koszty te powinny zatem zostać uwzględnione w cenie samochodu na fakturze dokumentującej jego dostawę. Nie jest prawidłowe ich refakturowanie lub obciążenie nimi nabywcy w drodze wystawienia noty obciążeniowej.

Uzasadnienie: Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u., podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 

W świetle tych przepisów koszty, o których mowa, stanowią element podstawy opodatkowania dostawy samochodu. Koszty te powinny zatem zostać uwzględnione w cenie samochodu na fakturze dokumentującej jego dostawę. Nie jest prawidłowe ich refakturowanie lub obciążenie nimi nabywcy w drodze wystawienia noty obciążeniowej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 listopada 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi