Obligatoryjne wystawianie faktur w formie elektronicznej

Pytanie: Czy jest już obowiązujący przepis o obligatoryjnym wystawianiu faktur wyłącznie w formie elektronicznej? Do kiedy podatnicy VAT mają prawo wystawiać faktury ręcznie (spełniają obowiązek prowadzenia rejestrów vat komputerowo i biuro rachunkowe wysyła JPK-VAT)?

Odpowiedź: Nie ma przepisu nakazującego wystawianie faktur w formie elektronicznej. Faktury można zatem nadal wystawiać w formie papierowej, w tym ręcznie.

Uzasadnienie: Zasady wystawiania faktur określają przepisy art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Z przepisów tych (ani z żadnych innych przepisów, w szczególności z przepisów określający obowiązek przesyłania danych w formacie JPK) nie wynika obowiązek wystawiania faktur za pomocą programu komputerowego. W szczególności obowiązek taki nie został wprowadzony z początkiem 2018 r.

Nie ma zatem przeszkód, aby faktury nadal były wystawiane w formie papierowej, w tym ręcznie. Nie są również projektowane żadne przepisy zmieniające ten stan rzeczy, a w konsekwencji nie jest możliwe wskazanie jak długo istnieć będzie taka możliwość.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi