Obowiązek przechowywania raportów dobowych

Pytanie: Podatnik rejestruje sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności na kasie fiskalnej. Codziennie wykonuje raport dobowy a na koniec miesiąca raport miesięczny. Raport miesięczny składa się z wydruku raportów dobowych i podsumowania. Czy w związku z tym musi jeszcze przechowywać poszczególne raporty dobowe skoro odzwierciedlenie posiada w raporcie miesięcznym?

Odpowiedź: Podatnik jest obowiązany przechowywać zarówno raporty miesięczne, jak i raporty dobowe.

Uzasadnienie: Obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kas rejestrujących określają przepisy art. 111 ust. 3a-3d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 122 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) - dalej r.k.r. Z przepisów tych wynika, między innymi, że podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas rejestrujących obowiązani są przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112 u.p.t.u. oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) (zob. art. 111 ust. 3a pkt 6 u.p.t.u. oraz § 6 ust. 1 pkt 8 r.k.r.).

Obowiązek ten dotyczy, między innymi, raportów fiskalnych dobowych oraz okresowych (miesięcznych). Z przepisów nie wynika przy tym, aby przechowywanie przez podatnika raportów miesięcznych wyłączało konieczność przechowywania przez niego raportów dobowych. W konsekwencji podatnik, o którym mowa, jest obowiązany przechowywać zarówno raporty miesięczne, jak i raporty dobowe.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi