Obowiązek przekazywania na żądanie plików JPK_MAG

Pytanie: Spółka jawna prowadząca działalność polegającą na handlu wyrobami mięsnymi prowadzi księgi rachunkowe na podstawie umowy z biurem rachunkowym. Biuro prowadzi te księgi komputerowo. Towary w księgach są ujmowane według zasady fifo, wyceniane w cenie sprzedaży brutto i rozliczane proporcją dla celów ustalenia kosztu sprzedanych towarów. Nie jest prowadzony magazyn w formie elektronicznej. Czy w tej sytuacji spółka będzie zobowiązania wysyłać JPK-MAG?

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji spółka nie będzie miała obowiązku przesyłania – na żądanie organów podatkowych – plików JPK_MAG (skoro nie prowadzi gospodarki magazynowej przy użyciu programu komputerowego).

Uzasadnienie: Z art. 193a § 1 o.p. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) - dalej o.p. wynika, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowi, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowią Jednolity Plik Kontrolny.

Do udostępnionych struktur logicznych, o których mowa w art. 193a § 2 o.p., należy struktura JPK_MAG, tj. Jednolity Plik Kontrolny dla obrotu magazynowego. Według mnie oznacza to, że każdy podatnik ma obowiązek przesyłania tych plików. Uważam bowiem, że pliki JPK_MAG, które stanowią części ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 193a § 1 o.p. Obowiązek przesyłania całości lub części ksiąg podatkowych dotyczy zaś według mnie wyłącznie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Uważam zatem, że jeżeli podatnik nie prowadzi gospodarki magazynowej przy użyciu programu komputerowego (ani nie robi tego w imieniu podatnika inny podmiot, np. biuro rachunkowe), nie ma on (a w zasadzie w przypadku większości podatników – nie będzie miał od 1 lipca 2018 r.) obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych plików JPK_MAG.

Niestety, brak jest w omawianych kwestiach jednoznacznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów lub organów podatkowych. W konsekwencji warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą tych kwestii.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 10 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi