Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT a obowiązek składania deklaracji VAT

Pytanie: Jednososobowa firma rozliczająca kwartalnie podatek VAT w 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości: 227.000 zł .Czy w 2018 roku będzie zmuszona wysyłać deklaracje VAT w postaci JPK elektronicznie co miesiąc? Czy może nadal je składać kwartalnie?

Odpowiedź:Podatnik (firma), o którym mowa, ma od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Pliki te muszą być przesyłane za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Pierwszy taki plik (tj. plik JPK_VAT za styczeń 2018 r.) podatnik jest obowiązany przesłać w terminie 26 lutego 2018 r. (termin jest o dzień dłuższy od standardowego, gdyż 25 lutego 2018 r. jest niedzielą). Niezależnie od comiesięcznego obowiązku przesyłania plików JPK_VAT podatnik ma obowiązek cokwartalnego składania deklaracji VAT-7K. Deklaracje te muszą być składane w formie elektronicznej.

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) – dalej o.p., wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Do końca 2017 r. obowiązek ten nie obciążał wszystkich podatników prowadzących ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u.. Częściowo wynikało to z przepisów przejściowych, częściowo z braku obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u., w formie elektronicznej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obie wskazane przesłanki wyłączające obowiązek przekazywania w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u., przestały jednak istnieć (zob. art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 846 oraz dodany z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 109 ust. 8a u.p.t.u.). W konsekwencji obowiązek ten od 1 stycznia 2018 r. obciąża wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT (a precyzyjniej – wszystkich podatników obowiązanych do takiej rejestracji).

A zatem podatnik, o którym mowa, ma od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Pliki te muszą być przesyłane za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Pierwszy taki plik (tj. plik JPK_VAT za styczeń 2018 r.) podatnik jest obowiązany przesłać w terminie 26 lutego 2018 r. (termin jest o dzień dłuższy od standardowego, gdyż 25 lutego 2018 r. jest niedzielą).

Wyjaśnić przy tym pragnę, że obowiązek przesyłania plików JPK_VAT istnieje niezależnie od obowiązku składania deklaracji VAT, w tym kwartalnych deklaracji VAT-7K. A zatem objęcie podatnika obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT nie wyłącza obowiązku składania przez niego deklaracji VAT-7K, jak również nie uniemożliwia jemu składania tych deklaracji.

A zatem niezależnie od comiesięcznego obowiązku przesyłania plików JPK_VAT podatnik, o którym mowa, ma obowiązek cokwartalnego składania deklaracji VAT-7K. Deklaracje te (w przypadku podatnika, o którym mowa, zapewne od 1 stycznia 2018 r.) muszą być składane w formie elektronicznej (zob. art. 99 ust. 11b u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 lutego 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi