Obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez niektórych małych podatników rozliczających VAT metodą kasową

Pytanie: W XII 2017 roku spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą, zarejestrowała się do VAT jako czynny podatnik VAT z dniem 01-01-2018 r. Do rozliczenia wybrała metodę kasową VAT. Urząd napisał pismo, w którym poinformował podatnika, że powinien rozliczać się miesięcznie z uwagi na pierwszy rok działalności w VAT. W programie księgowym brak jest wyboru rozliczania się miesięcznego przy wyborze metody kasowej. Czy stanowisko urzędu jest prawidłowe i podatnik musi rozliczać i wysyłać VAT miesięcznie przy wyborze metody kasowej w pierwszym roku działalności?

Odpowiedź: Tak, stanowisko urzędu skarbowego jest prawidłowe, tj. spółka, o której mowa, w pierwszym roku działalności (a precyzyjniej – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym spółka została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) nie może składać kwartalnych deklaracji VAT-7K. W okresie tym spółka musi – pomimo rozliczania podatku VAT metodą kasową – składać miesięczne deklaracje VAT-7.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Z przepisu tego wynika zasada składania przez takich podatników kwartalnych deklaracji VAT-7K.

Zasada ta nie obowiązuje bezwzględnie, gdyż przepisu art. 99 ust. 2 u.p.t.u. (jak również art. 99 ust. 3 u.p.t.u., który umożliwia składanie kwartalnych deklaracji VAT-7K przez małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej) nie stosuje się do podatników wskazanych przepisami art. 99 ust. 3a u.p.t.u., w tym do podatników rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (zob. art. 99 ust. 3a pkt 1 u.p.t.u.). Sytuacja taka ma miejsce od 1 stycznia 2017 r.

A zatem prawidłowe jest stanowisko urzędu skarbowego, że spółka, o której mowa, w pierwszym roku działalności (a precyzyjniej – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym spółka została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) nie może składać kwartalnych deklaracji VAT-7K. W okresie tym spółka musi – pomimo rozliczania podatku VAT metodą kasową – składać miesięczne deklaracje VAT-7.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 lutego 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi