Odliczanie VAT od wydatków dotyczących samochodu pogrzebowego

Pytanie: Czy od samochodu specjalnego poniżej 3 ton, posiadającego dwa rzędy siedzeń można odliczyć 100 procent VAT? Chodzi o np. raty leasingowe. Samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej (w zakładzie pogrzebowym). Czy potrzebne jest zaświadczenie ze stacji diagnostycznej? Czy w dowodzie rejestracyjnym musi być adnotacja? Czy jakby się okazało, że wyżej wymieniony samochód ma masę całkowitą 3 050 (powyżej 3 ton), a dwa rzędy siedzeń z przodu (5 siedzeń), czy można 100% VAT?

Odpowiedź: Pełnych odliczeń od wydatków dotyczących wskazanego samochodu (tj. samochodu specjalnego o przeznaczeniu pogrzebowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 ton, który posiada dwa rzędy siedzeń), w tym od rat leasingowych, można dokonywać pod warunkiem, że sposób jego wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń nie jest konieczne ani prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, ani zgłaszanie samochodu naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26. Nie jest również konieczne uzyskiwanie zaświadczenia ze stacji diagnostycznej ani adnotacji do dowodu rejestracyjnego.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od rat leasingowych) pojazdy te dzielą sią na:

  • pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  • pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy uprawniają niekiedy pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu pogrzebowy. Jest tak, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (zob. § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, Dz. U. poz. 407 – dalej r.w.d.g.; dodatkowo konieczne jest, aby pojazdy te spełniały wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Dz. U. Nr 249, poz. 1866 - zob. § 3 pkt 1 r.w.d.g.). Samochód, o którym mowa, nie spełnia żadnego z tych warunków, a więc nie należy do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. z 2014 r., poz. 709) – dalej r.w.p.e., określone zostały przypadki, gdy dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych należących do drugiej z wymienionych grup możliwe jest bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (a w konsekwencji bez zgłaszania pojazdów samochodowych naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26; warunek ten dotyczy bowiem tylko pojazdów samochodowych, dla których konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu – zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.). Jest tak, między innymi, w przypadku pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu pogrzebowy, innych niż określone w § 2 pkt 1 r.w.d.g., jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe oraz jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla przeznaczenia pogrzebowy (zob. § 2 pkt 1 r.w.p.e.).

Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionej sytuacji (zakładając, że z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla przeznaczenia pogrzebowy). A zatem pełnych odliczeń od wydatków dotyczących wskazanego samochodu (tj. samochodu specjalnego o przeznaczeniu pogrzebowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 ton, który posiada dwa rzędy siedzeń), w tym rat leasingowych, można dokonywać pod warunkiem, że sposób wykorzystania jego wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń nie jest w takim przypadku konieczne ani prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, ani zgłaszanie samochodu naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26. Nie jest również konieczne uzyskiwanie zaświadczenia ze stacji diagnostycznej ani adnotacji do dowodu rejestracyjnego.

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że gdyby okazało się, iż przedmiotowy samochód posiada jednak dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3 ton, dokonywanie pełnych odliczeń od dotyczących go wydatków byłoby możliwe bez konieczności spełnienia warunku, że sposób wykorzystania tego samochodu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wówczas bowiem byłby to pojazd samochodowy uprawniający do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy (jako wymieniony przepisami r.w.d.g.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 24 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi