Odliczanie VAT z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej

Pytanie: Jak postąpić, kiedy otrzymujemy najpierw e-fakture z datą wpływu ostatniego dnia miesiąca, a póżniej kontrahent przesyła fakturę w wersji papierowej, która wpływa na pocżątku następnego miesiąca. Z której faktury powinniśmy odliczyć VAT?

Odpowiedź: Najprawdopodobniej możecie Państwo odliczyć VAT już w miesiącu wpływu faktury elektronicznej. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Przepisy VAT pozwalają podatnikom stosować faktury elektroniczne, a więc przesyłać faktury w formie elektronicznej. Możliwość taka wymaga akceptacji odbiorcy faktury (zob. art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jest to obecnie jedyny warunek stosowania faktur elektronicznych.

W przypadku stosowania faktur elektronicznych nie należy wystawiać również papierowych egzemplarzy papierowych. Przekazanie w formie papierowej faktury przesłanej wcześniej w formie elektronicznej stanowi bowiem w istocie przekazanie drugiej (niebędącej duplikatem pierwszej) faktury dokumentującej tą samą czynność podlegającą opodatkowaniu (względnie te same czynności podlegającej opodatkowaniu).

Ryzyko wystawiania dwóch faktur (elektronicznej i papierowej) obciąża jednak przede wszystkim wystawców (na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. mogą oni zostać zobowiązani do dwukrotnego zapłacenia kwot podatku wykazanego w tych fakturach). Z dniem 1 kwietnia 2013 r. uchylony bowiem został art. 88 ust. 3a pkt 3 u.p.t.u., który wyłączał możliwość odliczania VAT w przypadkach, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż.

W świetle powyższego nie ma przeszkód, aby odliczyć podatek VAT z jednej z dwóch (najpierw elektronicznej, a potem papierowej) otrzymanych faktur. O tym, z której z nich można odliczyć VAT decyduje to czy wyraziliście Państwo akceptację na stosowanie faktur elektronicznych. Jeżeli tak, o powstaniu prawa do odliczenia (i najwcześniejszym miesiącu odliczenia) decyduje data otrzymania faktury elektronicznej. W przeciwnym razie o powstaniu prawa do odliczenia (i najwcześniejszym miesiącu odliczenia) decyduje, co do zasady, data otrzymania faktury papierowej.

Zwrócić jednak należy uwagę na dwie kwestie. Przede wszystkim przypomnieć należy, że otrzymanie faktury jest drugim z warunków powstania prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.). Pierwszym jest powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (zob. art. 86 ust. 10 u.p.t.u.). Powoduje to, że – zważywszy, iż obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.) – nie jest wykluczone, że to nie moment otrzymania faktury decyduje o omawianej sytuacji o powstaniu prawa do odliczenia, a w konsekwencji o miesiącu dokonania odliczenia.

Ponadto należy wskazać, że akceptacja stosowania faktur elektronicznych może być wyrażona w dowolny sposób, w tym w sposób dorozumiany, np. poprzez opłacenie faktury (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 r. – IPPP1/443-476/14-2/JL czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2014 r. – IPTPP2/443-335/14-2/AW). Powoduje to, że nawet jeżeli dotychczas nie wyrazili Państwo wprost zgody na stosowanie faktur elektronicznych przez wystawcę przedmiotowej faktury, możecie Państwo wyrazić taką akceptację obecnie. W praktyce zatem jeżeli nie sprzeciwiacie się Państwo stosowaniu przez sprzedawcę faktur elektronicznych wyrażacie tym samym dorozumianą zgodę na stosowanie przez jej wystawcę faktur elektronicznych, a w konsekwencji możecie Państwo w tego typu sytuacjach odliczać VAT już z faktury elektronicznej (w miesiącu jej otrzymania).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 czerwca 2015 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi