Odliczanie VAT z faktur za hurtowe zakupy paliwa

Pytanie: Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest płatnikiem VAT. Posiada w firmie samochody uprawniające do odliczenia VAT od paliwa w całości jak i samochody uprawniające do odliczenia tylko 50% VAT. Podatnik zakupił zbiornik na paliwo który będzie wykorzystywać do tankowania firmowych samochodów. Do określenia ile paliwa tankuje do poszczególnych samochodów będzie prowadził ewidencję i na tej podstawie będzie odliczał VAT, ale nie w momencie otrzymania faktury, lecz dopiero w momencie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych gdy będzie już znane faktyczne jego zużycie. Czy postępuje prawidłowo?

Odpowiedź: Podatnik, o którym mowa, postępuje jak najbardziej prawidłowo odliczając podatek z faktur za paliwo dopiero w ramach deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym otrzymania faktury za paliwo. Możliwe jest również jeszcze późniejsze odliczanie podatku VAT z takich faktur (w drodze korekty deklaracji VAT złożonych za okresy rozliczeniowy otrzymania tych faktur).

Uzasadnienie: Bywa, że podatnicy decydują się na hurtowe zakupy paliwa do posiadanych zbiorników, z których następnie paliwo jest tankowane do użytkowanych przez podatników pojazdów i urządzeń. W przypadkach takich możliwe są dwa scenariusze.

Pierwszy z nich ma miejsce, jeżeli całe zakupione hurtowo paliwo wykorzystywane jest przez pojazdy i urządzenia, które umożliwiają odliczanie paliwa wykorzystywanego do ich napędu w całości. W przypadkach takich podatnicy mogą odliczać w całości kwoty podatku z faktur za hurtowo nabywane paliwo (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015 r. - ILPP5/4512-1-30/15-4/PG).

Często jest jednak tak, że tylko część zakupionego hurtowo paliwa wykorzystywana być może do napędu pojazdów i urządzeń, które umożliwiają odliczanie paliwa wykorzystywanego do ich napędu, zaś część – do napędu pojazdów samochodowych uprawniających do odliczania tylko 50% kwot podatku z tytułu nabywania paliwa. W przypadkach takich podatnicy kwoty podatku naliczonego z faktur za nabywane paliwo muszą dzielić na dwie części, tj.:

  1. na część dotyczącą paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń oraz urządzeń niebędących pojazdami samochodowymi – w zakresie tym z faktur za paliwo podatnicy mogą odliczać całość VAT (o ile nie mają zastosowania przepisy o odliczeniach częściowych),
  2. na część dotyczącą paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, które nie uprawniają do pełnych odliczeń – w zakresie tym kwota podatku naliczonego z faktur za paliwo ograniczona jest do 50% (na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), a w konsekwencji z faktur tych podatnicy mogą odliczać tylko połowę podatku VAT (o ile nie mają zastosowania przepisy o odliczeniach częściowych).

Części te podatnicy mogą ustalać, przykładowo, w oparciu o specjalnie w tym celu prowadzoną ewidencję umożliwiającą rejestrację rozchodów paliwa wlewanego do baków poszczególnych pojazdów i urządzeń (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach z dnia 11 października 2005 r. - PP/443-P59/05/AW).

Zauważyć przy tym należy, że w przypadkach takich w momencie nabywania paliwa podatnicy nie wiedzą w jakiej części paliwo zostanie wykorzystane do napędu poszczególnych grup pojazdów samochodowych. Należy w związku z tym przypomnieć, że podatnicy z prawa do odliczenia mogą korzystać nie tylko w okresach rozliczeniowych powstania prawa do odliczenia, ale również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (zob. art. 86 ust. 11 u.p.t.u.). Możliwe jest również jeszcze późniejsze odliczanie VAT w drodze korekty deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u.). Z obu tych możliwości mogą także korzystać podatnicy nabywający hurtowo paliwo, jeżeli chcą odliczyć podatek z faktur za paliwo dopiero w momencie, gdy poznają faktyczne zużycie nabytego paliwo.

A zatem podatnik, o którym mowa, postępuje jak najbardziej prawidłowo odliczając podatek z faktur za paliwo dopiero w ramach deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym otrzymania faktury za paliwo. Możliwe jest również jeszcze późniejsze odliczanie podatku VAT z takich faktur (na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u. w drodze korekty deklaracji VAT złożonych za okresy rozliczeniowy otrzymania tych faktur).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 1 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi