Odliczanie VAT z jednej z dwóch kolejnych deklaracji VAT-7K

Pytanie: Rozliczam się kwartalnie z podatku VAT. Czy mogę w pierwszym kwartale rok 2018 rozliczyć VAT od autostrad za okres od lipca do grudnia 2017?

Odpowiedź: Tak, jako podatnik rozliczający się kwartalnie może Pan w ramach deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. odliczyć VAT z faktur dokumentujących przejazdy autostradami otrzymanych w okresie od lipca do grudnia 2017 r.

Uzasadnienie: O tym kiedy podatnicy mogą skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dalej nazywanego prawem do odliczenia) decyduje moment powstania tego prawa - podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczenia w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia, względnie w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych (zob. art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Późniejsze odliczanie VAT jest możliwe tylko w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 13 i 13a u.p.t.u.), przy czym odliczenie podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia jest możliwe nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku (w przypadku art. 86 ust. 13 u.p.t.u.) lub końca roku (w przypadku art. 86 ust. 13a u.p.t.u.), w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że możliwość dokonywania odliczeń w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym powstania prawa do odliczenia dotyczy również podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7K. W konsekwencji w ramach deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. podatnicy tacy mogą, między innymi, odliczać VAT z faktur, z których prawo do odliczenia powstało w III i IV kwartale 2017 r., a więc od lipca do grudnia 2017 r/

Dotyczy to również faktur dokumentujących przejazdy autostradami, w tym uważanych za faktury dokumentów opłat za przejazdy autostradami (zob. § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz. U. poz. 1485). A zatem jako podatnik rozliczający się kwartalnie może Pan w ramach deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. odliczyć VAT z faktur dokumentujących przejazdy autostradami otrzymanych w okresie od lipca do grudnia 2017 r.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 26 marca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi