Odliczenie podatku z faktury otrzymanej przed otrzymaniem towaru

Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. otrzymał fakturę na zakup towaru. Towar został dostarczony w styczniu 2016 r. Kiedy podatnik może odliczyć podatek vat od w/w transakcji?

Odpowiedź: Podatek ze wskazanej faktury najprawdopodobniej może zostać odliczony najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r.

Uzasadnienie: Podatek naliczony odliczony może zostać najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo do odliczenia powstaje zaś, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania przez podatnika faktury lub dokumentu celnego (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym – zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi najpóźniej:

  • u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług, względnie powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów,
  • podatnik korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę albo dokument celny.

Mając to na uwadze wskazać należy, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.), tj. z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (zob. art. 7 ust. 1 u.p.t.u.). Do przeniesienia takiego dochodzi zaś, co do zasady, z chwilą dostarczenia towarów nabywcy (chyba że strony ustaliły warunki dostawy, z których wynika, że do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel dochodzi wcześniej; z treści pytania nie wynika jednak, aby chodziło o taką sytuację).
Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby u sprzedawcy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy przedmiotowego towaru powstał już w grudniu 2015 r. na skutek otrzymania zapłaty. Najprawdopodobniej zatem obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu dostawy przedmiotowego towaru powstał dopiero w styczniu 2016 r., a w konsekwencji również dopiero w styczniu 2016 r. powstało u podatnika, o którym mowa, prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej w grudniu 2015 r. Najprawdopodobniej zatem podatek ze wskazanej faktury może zostać odliczony najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r.

Na marginesie należy dodać, że odliczenie tego podatku w styczniu 2016 r. będzie prawidłowe również, jeżeli prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało u podatnika, o którym mowa, w grudniu 2015 r. Pozwala na to art. 86 ust. 11 u.p.t.u., który stanowi, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e u.p.t.u., może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 17 lutego 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi