Odliczenie VAT od zakupów dotyczących samochodu pomocy drogowej

Pytanie: Czy przysługuje pełne (100%) odliczenie VAT od wydatków na paliwo i inne wydatki eksploatacyjne od samochodów specjalnych tj. pomoc drogowa? Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym podatnik w działalności użytkuje samochody specjalne (pomoc drogowa) - w dowodzie rejestracyjnym sa powyższe adnotacje. Dwa samochody mają wpis, że liczba miejsc siedzacych wynosi - w jednym 6 w drugim 7. Pozostałe auta maja max 3 miejsca. Czy podatnik musi wobec tego przeprowadzić dodatkowe badania techniczne?

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy pojazdów samochodowych mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów, podatnik może dokonywać pełnych odliczeń od dotyczących ich wydatków tylko pod warunkiem zapewnienia, aby sposób wykorzystywania tych pojazdów, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od zakupów paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych) pojazdy te dzielą się na:

  • pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  • pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

Do pierwszej z wymienionych grup należą niektóre pojazdy specjalne. Nie dotyczy to jednak wszystkich pojazdów specjalnych. Do pojazdów specjalnych, które nie należą do pierwszej z wymienionych grup, należą, między innymi, pojazdy specjalne o przeznaczeniu pomoc drogowa.

Nie oznacza to, że warunkiem dokonywania pełnych odliczeń od takich pojazdów jest prowadzenie ewidencji ich przebiegu oraz zgłoszenie ich informacją VAT-26. Przepisami rozporządzenia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. poz. 709.) Minister Finansów wyłączył bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu niektórych pojazdów samochodowych. Dotyczy to, między innymi, pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów.

A zatem – zakładając, że pytanie dotyczy pojazdów mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów – podatnik może dokonywać pełnych odliczeń od przedmiotowych pojazdów bez konieczności prowadzenia ewidencji ich przebiegu, a w konsekwencji bez konieczności zgłaszania ich informacją VAT-26 (jak również bez konieczności przeprowadzania dodatkowego badania technicznego). Warunkiem dokonywania pełnych odliczeń jest natomiast zapewnienie, aby sposób wykorzystywania tych pojazdów, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 grudnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi