Odliczenie VAT z faktury dokumentującej zakup sfinansowany dotacją

Pytanie: Osoba fizyczna, podatnik VAT otrzymuje dotację w wysokości 100.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dotacji finansowane są kwoty brutto dokonanych zakupów. Wiem, że otrzymanej dotacji oraz faktur na zakup kosztów finansowanych z dotacji nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie wiem jak postąpić z VAT - czy mam te faktury z kosztami kwalifikowanymi ujmować tylko w rejestrze VAT zakupów, a następnie przenosić do deklaracji VAT jako podatek do odliczenia? Czy tego VAT z faktur nie ujmować nigdzie tak jak w przypadku kwot netto, które nie są tam ujmowane? W regulaminie dotacji jest zapis, że jeśli urząd skarbowy zwróci VAT, to musi byś on w całości przeznaczony na działalność gospodarczą.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji będąca podatnikiem VAT osoba fizyczna może na zasadach ogólnych odliczyć VAT z faktur sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji. Dokonując takiego odliczenia osoba ta na zasadach ogólnych musi uwzględnić dokonane zakupy w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) oraz deklaracji VAT.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim nabywane przez podatników towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Prawo do odliczenia przysługuje również wówczas, gdy zakupy towarów i usług (w tym środków trwałych) służących wykonywaniu czynności opodatkowanych sfinansowane zostały otrzymanymi przez podatnika dotacjami (subwencjami, etc.) czy też zostały podatnikom zrefundowane. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadkach takich przysługuje na zasadach ogólnych, co potwierdzaj organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 września 2013 r. – ITPP2/443-602/13/AD czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 czerwca 2015 r. – ILPP5/4512-1-44/15-5/PG).

A zatem w przedstawionej sytuacji będąca podatnikiem VAT osoba fizyczna może na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT z faktur sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji. Dokonując takiego odliczenia osoba ta na zasadach ogólnych musi uwzględnić dokonane zakupy w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) oraz deklaracji VAT.

Na marginesie pragnę dodać, że dość często przepisy umów o dotacje przewidują, iż w razie odliczenia lub zwrotu VAT od wydatków sfinansowanych dotacją konieczny jest zwrot przypadającej na odliczony lub zwrócony VAT (jest to często obligatoryjny zapis w tego typu umowach – zob. § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1041). W przypadkach takich wchodzi w grę dobrowolna rezygnacja z odliczenia lub zwrotu VAT, a w konsekwencji niewykazywanie zakupów w ewidencji VAT ani w deklaracji VAT. Powyższe najprawdopodobniej nie dotyczy jednak przedstawionej sytuacji (świadczy o tym wzmianka o treści regulaminu dotacji).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 września 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi