Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP oraz adresem nabywcy

Pytanie: Kontrahent wystawił fakturę dla naszej firmy, która zawiera poprawną nazwę firmy, natomiast adres i NIP są błędne. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od tej faktury?


Odpowiedź: Uważam, że spółka nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ze wskazanej faktury.

Uzasadnienie: Kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Aby możliwe było odliczenie podatku naliczonego z faktury musi być wystawiona prawidłowo, tj. zawierać wymagane przepisami elementy. Błędy i braki w fakturze powodują, że przestaje być ona, co do zasady, dokumentem pozwalającym na odliczenia podatku na niej naliczonego.

Nie dotyczy to jednak wszystkich błędów i braków. Jak bowiem wyjaśnił WSA w Łodzi w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (I SA/Łd 1136/07), „pozbawienie podatnika prawa do odliczenia dotyczyć może jedynie takich wad i braków faktury, które wyłączają identyfikację podmiotów oraz przedmiotu transakcji, jak również ustalenie poprawności określenia podatku od wartości dodanej. Powyższe uwagi pozwalają na sformułowanie tezy, iż wady faktury muszą być na tyle poważne, aby wykluczały możliwość traktowania tego dokumentu, jako fakturę VAT”.

Błędy, które nie dyskwalifikują faktur jako dokumentów stanowiących podstawę do odliczenia podatku naliczonego, nazywane są „błędami mniejszej wagi”. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2012 r. (IPPP2/443-777/12-2/KOM), „o prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe, a zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych braków mających charakter wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają one na przedmiot i podstawę opodatkowania”.

Jednym z błędów mniejszej wagi jest, jak się przyjmuje, brak NIP na fakturze (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 24 lutego 1999 r. - I SA/Lu 1452/97, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lipca 2007 r. – I SA/Gd 853/06 czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2012 r. - IPTPP4/443-319/12-6/UNR). Inaczej ma się rzecz w przypadku niewłaściwego NIP nabywcy na fakturze, gdyż podanie niewłaściwego NIP na fakturze może rodzić wątpliwości kogo faktura wskazuje jako nabywca.

W przedstawionej sytuacji dodatkowo na fakturze został wskazany błędny adres spółki. Według mnie suma tych błędów wyłącza możliwość uznania tej faktury za stanowiącą podstawę do odliczenia na jej podstawie podatku naliczonego. Stanie się to możliwe dopiero po skorygowaniu NIP i adresu spółki wskazanych na tej fakturze.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 lutego 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi