Odliczenie VAT z faktury z podatkiem VAT obliczonym według niewłaściwej stawki

Pytanie: Przedsiębiorstwo zakupuje materiał podlegający opodatkowaniu 8% stawką VAT. Na fakturze zakupu prócz towaru wyszczególniono koszty wysyłki tego towaru ze stawką 23%. Czy przedsiębiorca ma prawo odliczenia 23% vat od usługi transportowej czy też powinien uznać tę fakturę jako nieprawidłową i żądać korekty stawki Vat transportu na zgodną ze stawką vat materiału (na podstawie art. 29a ust. 6 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług)?

Odpowiedź: Przedsiębiorstwo w przedstawionej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku także w części dotyczącej opodatkowanych według niewłaściwej stawki VAT kosztów transportu. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.). Od zasady tej istnieją wyjątki, z których jeden dotyczy faktur dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu oraz zwolnione od podatku (zob. art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.).

Nie ma natomiast przepisu wyłączającego możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje opodatkowane inną stawką niż zastosowana na fakturze. W konsekwencji podatnicy mogą na zasadach ogólnych odliczać VAT z faktur, w których przypadku zastosowana została niewłaściwa stawka podatku VAT (o ile dana transakcja nie jest transakcją niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną od podatku), np. stawka 23% zamiast stawki 8%.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 r. (ITPP1/443-782/11/AT) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r. (IPP3/443-703/12-4/RD). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, ze „Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości, wykorzystywanej do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ust. 3a ustawy”.

A zatem przedsiębiorstwo w przedstawionej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku także w części dotyczącej opodatkowanych według niewłaściwej stawki VAT kosztów transportu. Nie ma znaczenia, że w świetle art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u. koszty transportu powiększyły podstawę opodatkowania dostawy towarów opodatkowanych według stawki 8%, a więc de facto są opodatkowane według tej właśnie stawki (czyli zastosowanie do nich stawki 23% było niewłaściwe).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 sierpnia 2015 r. dla:      

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi