Odliczenie VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT

Pytanie: Nowa matryca stawek VAT od 01.07.2020. Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury z zawyżaną stawką VAT po 01.07.2020 (w/b 8%, a na fakturze będzie 23%) Spółka ma prawo do odliczenia podatku w wysokości 23%? Czy istnieje solidarna odpowiedzialność i jako nabywca powinniśmy weryfikować poprawność stawki VAT na otrzymanej fakturze i odliczyć 8%?

Odpowiedź: Otrzymanie przez spółkę faktury z błędną stawką VAT (23% zamiast 0%) nie wyłączy możliwości odliczenia całej kwoty VAT wskazanej na fakturze. Prawo to przysługiwać będzie spółce na zasadach ogólnych i nie będzie ograniczone do kwoty odpowiadającej zastosowaniu stawki 8%. Nie towarzyszy temu ryzyko pociągnięcia spółki do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania sprzedawcy lub podobnego rodzaju sankcja.

Sytuacje, w których faktury nie stanowią podstawy do odliczania podatku naliczonego, określają przepisy art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Z przepisów tych wynika, między innymi, że nie stanowią do odliczania podatku naliczonego faktury dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu albo zwolnione od podatku (zob. art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.). A zatem gdyby otrzymana przez Państwa faktura dokumentowała czynność niepodlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną od podatku, nie byłoby możliwe odliczenie VAT na podstawie tej faktury.

Nie ma natomiast przepisu wyłączającego możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje opodatkowane, na których wskazana została niewłaściwa stawka VAT. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy stawka VAT została zaniżona (tj. gdy wskazana została stawka 5% czy 8% zamiast 23%), jak i sytuacji, gdy stawka VAT została zawyżona (np. gdy sprzedawca zastosował stawkę 23% zamiast 0%).

Co istotne, potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.580.2017.1.AP). W interpretacji tej czytamy, że „zastosowanie zawyżonej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ustawy. Powyższe wynika z tego, że dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadku wskazanym wyżej), obok fundamentalnych przesłanek takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (odliczającego), najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym, ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki – z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia – ma drugorzędne znaczenie”.

Powoduje to, że otrzymanie przez spółkę faktury z błędną stawką VAT (23% zamiast 0%) nie wyłączy możliwości odliczenia całej kwoty VAT wskazanej na fakturze. Prawo to przysługiwać będzie spółce na zasadach ogólnych i nie będzie ograniczone do kwoty odpowiadającej zastosowaniu stawki 8%. Nie towarzyszy temu ryzyko pociągnięcia spółki do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania sprzedawcy lub podobnego rodzaju sankcja.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 1 lipca 2020 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi