Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconą częściowo przez zakład ubezpieczeń

Pytanie: Firma prowadząca pełną księgowość zawarła z firmą ubezpieczeniową polisę na ubezpieczenie samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych. Polisa obejmuje OC i AC i jest ubezpieczeniem od kwoty brutto. Ubezpieczony samochód uległ wypadkowi (nie z winy kierującego), więc spółka oddała samochód do warsztatu samochodowego, który ma go naprawić z ubezpieczenia sprawcy wypadku. Warsztat samochodowy wystawił fakturę na spółkę za naprawę , za którą w kwocie brutto zapłaciła bezpośrednio firma ubezpieczeniowa (przelew bezpośr.na ich rachunek bankowy).Jak w tej sytuacji rozliczyć VAT?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka jest uprawniona do odliczenia połowy podatku VAT z otrzymanej faktury za naprawę. Okoliczność, że faktura ta została opłacona w całości przez zakład ubezpieczeń w żaden sposób nie wpływa na przysługujące spółce prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Z punktu widzenia przysługiwania prawa do odliczenia nie ma przy tym znaczenia sposób finansowania dokonywanych zakupów. Przykładowo, prawo do odliczenia może podatnikom przysługiwać również w przypadkach, gdy zakupy towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych zostały sfinansowane otrzymanymi przez podatnika dotacjami (subwencjami, etc.) czy też zostały podatnikom zrefundowane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 września 2013 r. – ITPP2/443-602/13/AD czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 czerwca 2015 r. – ILPP5/4512-1-44/15-5/PG). Powoduje to, że prawo do odliczenia przysługiwać może również w przypadku nabywania usług naprawy samochodów, które są finansowane – częściowo lub w całości – przez zakłady ubezpieczeń (zob. przykładowo wyrok WSA Wrocławiu z dnia 17 września 2013 r. - I SA/Wr 722/13). 

Co do zasady, kwotę podatku naliczonego z faktur za naprawę finansowanych – częściowo lub w całości – przez zakłady ubezpieczeń stanowi 50% kwoty podatku wynikających z tych faktur (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 grudnia 2017 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.798.2017.1.AW), w której czytamy, że „analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – jest Pan podatnikiem VAT czynnym i przedmiotowy samochód osobowy wykorzystuje dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących naprawę tego samochodu - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy - niezależnie od faktu, iż zapłaty części należności za ww. faktury dokonał ubezpieczyciel”.

Dotyczy to również wskazanego przypadku (skoro przedmiotowy samochód jest używany przez spółkę zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji spółka jest uprawniona do odliczenia połowy podatku VAT z otrzymanej faktury za naprawę. Okoliczność, że faktura ta została opłacona w całości przez zakład ubezpieczeń w żaden sposób nie wpływa na przysługujące spółce prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 września 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi