Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej dotyczącej używanego już urządzenia

Pytanie:  Strony zawarły 8 lipca 2019 r. umowę przedwstępną sprzedaży ciągnika rolniczego. Wydanie ciągnika nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku. Umowa ostateczna sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 30,06,2020 roku. Umową ustalono, że cena za ciągnik zostanie zapłacona w ratach, przy czym całość ceny ma zostać zapłacona do 8.04.2020 roku. Z zapisów umowy wynika, że kupujący może korzystać z ciągnika pod warunkiem terminowego opłacania rat ustalonych w umowie. Kupujący opłacał umowne raty i otrzymywał do każdej wpłaty faktury zaliczkowe z opisem "zaliczka na ciągnik". Czy z tak wystawionych faktur zaliczkowych, kupujący ma prawo odliczania podatku VAT na zasadach ustawowych mających zastosowanie do zaliczek? Czy też istnieją inne podstawy dające prawo do odliczania VAT z tak wystawionych faktur zaliczkowych?

Odpowiedź: Uważam, że z otrzymywanych faktur zaliczkowych kupujący ma na zasadach ogólnych prawo do odliczania VAT.

Uzasadnienie: Kwoty podatku wynikające z faktur zaliczkowych stanowią dla nabywców kwoty podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 – dalej u.p.t.u.). Kwoty te podlegają odliczeniu na zasadach ogólnych, a więc przede wszystkim w zakresie w jakim zaliczkowany towar lub usługa mają być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji – jak zakładam – ciągnik rolniczy będzie po nabyciu wykorzystywany przez nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji nabywcy przysługuje prawo do odliczania VAT z otrzymywanych faktur zaliczkowych.

Na powyższe w żaden sposób nie wpływa przy tym okoliczność, iż nabywca już zgodnie z umową korzysta z przedmiotowego ciągnika. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa do odliczania podatku naliczonego z otrzymywanych faktur zaliczkowych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 marca 2020 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi