Odliczenie VAT z opłaconej gotówką faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł

Pytanie: Czy można odliczyć VAT od faktury z 2017 r zapłaconej gotówką na kwotę 17 tys zł?

Odpowiedź: Tak, z faktury takiej można na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT.

Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. Spowodowało to, że obecnie znacznie częściej niż do końca 2016 r. przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek taki obecnie istnieje, jeżeli:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Obniżeniu wskazanego limitu towarzyszyło dodanie przepisów art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) oraz art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.), które zawierają przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podobne przepisy nie zostały jednak dodane. W konsekwencji podatnicy mogą odliczać podatek VAT z faktur opłaconych gotówką z naruszeniem art. 22 u.s.d.g. Okoliczność taka wyłącza jedynie możliwość wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu podatku do 25 dni (na podstawie art. 87 ust. 6 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 24 kwietnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi