Odliczenie VAT z pozycji faktury dotyczącej kosztów dojazdu i noclegu

Pytanie: Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za usługę serwisową maszyny na której oprócz kosztów naprawy, dojazdu są koszty noclegu. Czy mamy prawo odliczyć VAT od całości faktury?

Odpowiedź: Koszty noclegu i dojazdu, o których mowa, stanowią element podstawy opodatkowania nabytej przez Państwa usługi serwisowej maszyny. W konsekwencji z przedmiotowej faktury przysługuje Państwu, co do zasady, prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego.

Uzasadnienie: Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 u.p.t.u., podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Mając to na uwadze zauważyć należy, że często się zdarza, że zawierane przez podatników umowy przewidują, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, zwrot określonych kosztów (np. zwrot kosztów dojazdów czy noclegów). W świetle przytoczonych przepisów koszty takie stanowią element podstawy opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usługi, której dotyczą (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 marca 2015 r. - IBPP2/443-1208/14/ICz).

A zatem koszty noclegu i dojazdu, o których mowa, stanowią element podstawy opodatkowania nabytej przez Państwa usługi serwisowej maszyny. W konsekwencji z przedmiotowej faktury przysługuje Państwu, co do zasady, prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego. W szczególności nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., który wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi gastronomiczne i noclegowe (gdyż w istocie nie nabyliście Państwo usługi noclegowej).

Zastrzec jednak należy, że powyższe dotyczy sytuacji, w której koszty, o których mowa, nie zostały wskazane jako osobna pozycja faktury. Jeżeli bowiem koszty te zostały wykazane w osobnych pozycjach faktury, istnieje ryzyko uznania przez organy podatkowe, że faktura ta została wystawiona nieprawidłowo, w związku z czym nie stanowi podstawy do odliczenia podatku na niej naliczonego. Gdyby zatem koszty, o których mowa, zostały wskazane jako osobne pozycje faktury ze względów profilaktycznych wskazane byłoby zwrócenie się do kontrahenta o skorygowanie faktury.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 września 2017 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi