Odliczenie VAT z tytułu nabycia usługi mycia samochodu

Pytanie: Czy od usługi mycia, sprzątania oraz prania tapicerki w samochodzie osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej przysługuje 100% odliczenie podatku VAT?

Odpowiedź: Nie, kwota podatku naliczonego z faktur dokumentujących wymienione usługi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (wyjątek dotyczy faktur dokumentujących te usługi dotyczące samochodów osobowych używanych w sposób uprawniający do dokonywania pełnych odliczeń; z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taką sytuację).

Uzasadnienie: Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ograniczona jest, co do zasady, do 50% (zob. art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 u.p.t.u. Należą do nich, między innymi, wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (zob. art. 86a ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.).

Usługami związanymi z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych są przy tym, między innymi, usługi związane z zachowaniem ich czystości, w tym usługi mycia, sprzątania oraz prania tapicerki samochodowej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. - IPPP1/443-760/14-2/EK). W konsekwencji kwota podatku naliczonego z faktur dokumentujących takie usługi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (wyjątek dotyczy faktur dokumentujących te usługi dotyczące samochodów osobowych używanych w sposób uprawniający do dokonywania pełnych odliczeń; z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taką sytuację).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi