Odliczenie VAT z tytułu WNT udokumentowanego paragonem

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarcza na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów) jako czynny podatnik VAT. Raz na kwartał dokonuje zakupów towarów handlowy w Niemczech . Transakcje te są potwierdzane paragonem fiskalnym, na których naliczany jest podatek od wartości dodanej i nie ma danych mojej firmy. Rozliczając WNT udokumentowane paragonem, przyjmuję za podstawę opodatkowania kwotę brutto z paragonu (wraz z podatkiem od wartości dodanej) Czy przysługuje mi odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT?

Odpowiedź: Prawo do odliczenia – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przysługuje Panu tylko przez trzy miesiące miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego okresu nie może Pan skorzystać z prawa do odliczenia, a jeżeli w okresie tym z prawa do odliczenia Pan skorzystał – jest Pan obowiązany do korekty odliczonego podatku.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest, co do zasady, aby:

  • doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 u.p.t.u.), oraz
  • stronami transakcji byli podatnicy oraz nabywane towary miały służyć działalności gospodarczej nabywcy (zob. art. 9 ust. 2 u.p.t.u.).

Jeżeli warunki te są spełnione (co w Pańskim przypadku – jak wynika z treści pytania – ma miejsce), dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nawet, jeżeli sprzedawca nie wystawi dokumentującej dostawę faktury. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostawa jest udokumentowana paragonem (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2011 r. - ILPP4/443-101/11-2/JKa).

W przypadkach takich podatnicy, u których dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, mogą korzystać z prawa do odliczenia, lecz po upływie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, obowiązani są do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin (zob. art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a w zw. z art. 86 ust. 10g u.p.t.u.). Ponowne powiększenie podatku naliczonego w takich przypadkach jest możliwe dopiero po otrzymaniu przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (zob. art. 86 ust. 10h u.p.t.u.).

Powoduje to, że prawo do odliczenia – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przysługuje Panu tylko przez trzy miesiące miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego okresu nie może Pan skorzystać z prawa do odliczenia, a jeżeli w okresie tym z prawa do odliczenia Pan skorzystał – jest Pan obowiązany do korekty odliczonego podatku. Z prawa do odliczenia w takim przypadku będzie Pan mógł skorzystać tylko na skutek otrzymania faktury.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 marca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi