Odsprzedaż karnetów sportowych pracownikom

Pytanie: Podatnik kupuje karnety sportowe dla pracowników ze środków obrotowych. Karnety sportowe są na okres 30 dni np. od 3.02.2018-2.03.2018 Podatnik płaci za karnet w następnym miesiącu czyli np. 5.03.2018, podatnik otrzymuje fakturę w 02/2018. Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, czy w 02/2018 ? Podatnik odsprzedaje karnety pracownikom. Kiedy powinien wykazać VAT należny czy w 02/2018, pracownik płaci za karnet 02/2018?

Odpowiedź: Uważam, że podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie karnetów podatnik może odliczyć dopiero w ramach deklaracji VAT-7 za marzec 2018 r. Natomiast sprzedaż karnetów pracownikom (w tym podatek należny) należy wykazać już w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2018 r.

Uzasadnienie: Prawo do odliczania podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jak jednocześnie stanowi art. 19a ust. 1 u.p.t.u., obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje, co do zasady, z chwilą wykonania usługi.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że sprzedaż karnetów sportowych stanowi w istocie sprzedaż usług wstępu na zajęcia sportowe. W przypadkach, gdy są to usługi wstępu na zajęcia sportowe w określonym okresie, świadczenie tych usług kończy się w ostatnim dniu tego okresu. Ten ostatni dzień jest według mnie dniem wykonania usługi.

Uważam zatem, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia nabywanych przez podatnika usług wstępu na zajęcia sportowe powstaje w ostatnim dniu, którego dotyczą karnety. W konsekwencji, przykładowo, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług w okresie od 3 lutego do 2 marca 2018 r. powstał w dniu 2 marca 2018 r. W konsekwencji – zważywszy, że obowiązek podatkowy nie powstał wcześniej na skutek dokonania zapłaty – prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie karnetów powstaje w takim przypadku w marcu 2018 r. Podatek naliczony z tych faktur może zatem zostać odliczony dopiero w ramach deklaracji VAT-7 za marzec 2018 r.

Jednocześnie – skoro pracownicy nabywający karnety od podatnika płacą mu przed ostatnim dniem ważności karnetów – obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia (odsprzedaży) usług wstępu na zajęcia sportowe pracownikom powstaje w miesiącu otrzymania od pracowników zapłaty (na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.). W konsekwencji, przykładowo, w przypadku otrzymania zapłaty za karnety ważne w okresie od 3 lutego do 2 marca 2018 r. w lutym 2018 r., obowiązek podatkowy powstał jeszcze w lutym 2018 r. Sprzedaż takich karnetów pracownikom (w tym podatek należny) należy zatem w takim przypadku wykazać już w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2018 r.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi