Odzyskanie niemieckiego podatku VAT

Pytanie: W jaki sposób odzyskać podatek VAT niemiecki? Jesteśmy spółką VAT czynną i posiadamy status podatnika unijnego -czynnego w Polsce, co miesiąc mamy zakupy wewnątrzunijne. Od tego roku nasz jeden klient z Niemiec nalicza nam podatek VAT niemiecki, nie możemy od niego tego podatku odzyskać. Na fakturach są NIPy unijne niemieckiej firmy jak i naszej z odpowiednim przedrostkami. My wykazujemy w Polsce jako zakup wewnątrzunijny.

Odpowiedź: W celu uzyskania zwrotu niemieckiego podatku VAT powinniście Państwo za pośrednictwem właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego złożyć wniosek VAT-REF. Do wniosku tego należy załączyć w postaci archiwum ZIP kopie dokumentów (faktur, dokumentów celnych), z których wynikają kwoty VAT do zwrotu.

Uzasadnienie: We wszystkich państwach członkowskich obowiązują przepisy umożliwiające uzyskanie zwrotu VAT podatnikom zagranicznym. Przepisy takie obowiązują również w Niemczech.

W przypadkach takich podatników obowiązują przede wszystkim przepisy państwa, w którym ubiegają się o zwrot (w omawianej sytuacji są to przepisy niemieckie). Jednak w procedurze zwrotu VAT w innych państwach członkowskich swój udział mają również państwa członkowskie siedziby podatników występujących o zwrot, za których pośrednictwem przekazywane są wnioski o zwrot.

W konsekwencji Polska pośredniczy w przekazywaniu do innych państw członkowskich wniosków o zwrot VAT podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Są to wnioski VAT-REF, których zasady składania określone są przepisami art. 89 ust. 1h–1k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). Wnioski te podatnicy składają elektroniczne (poprzez system e-Deklaracje) za pośrednictwem właściwych dla siebie naczelników urzędów skarbowych. Wnioski takie składane mogą być nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy (zob. art. 7 i 15 Dyrektywy 2008/9/WE oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej – Dz.U. poz. 1803).

A zatem w celu uzyskania zwrotu niemieckiego podatku VAT powinniście Państwo za pośrednictwem właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego złożyć wniosek VAT-REF. Do wniosku tego należy załączyć w postaci archiwum ZIP kopie dokumentów (faktur, dokumentów celnych), z których wynikają kwoty VAT do zwrotu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 21 lipca 2022 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi