Opodatkowanie samochodów w ramach remanentu likwidacyjnego VAT

Pytanie: Zamykam działalność gospodarczą w której posiadałem środki transportu. Jeden samochód wniosłem oświadczeniem z majątku prywatnego i nie odliczałem podatku vat, drugi zaś kupiłem na fakturę z możliwością odliczenia 50% VAT. Od kosztów ekspluatacyjnych odliczałem od obu samochodów 50% podatku vat. Oba samochody chcę przenieść do majątku prywatnego. Czy samochody powinienem wykazać w remanencie likwidacyjnym oraz czy jestem zobowiązany wykazać je w deklaracji VAT?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji jest Pan obowiązany wykazać i opodatkować w ramach spisu z natury tylko drugi z samochodów. Kwotę podatku należnego powstałą z tego tytułu powinien Pan wykazać w poz. 36 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym zaprzestanie Pan wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Uzasadnienie: Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy zaprzestają wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (kończą prowadzenie działalności gospodarczej) obowiązani są do opodatkowania – w ramach spisu z natury (nazywanego również remanentem likwidacyjnym) - towarów pozostałych na dzień zaprzestania wykonywania tych czynności (zob. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Opodatkowaniu podlegają te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 14 ust. 4 u.p.t.u.).

W świetle tych przepisów pierwszy ze wskazanych samochodów nie musi zostać opodatkowany w ramach remanentu likwidacyjnego. Konieczne jest to natomiast w przypadku drugiego ze wskazanych samochodów, gdyż z tytułu jego nabycia przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku VAT (okoliczność, że kwota podatku naliczonego z tytułu jego nabycia była ograniczona do 50% konieczności tej nie wyłącza).

A zatem w przedstawionej sytuacji jest Pan obowiązany wykazać i opodatkować w ramach spisu z natury tylko drugi z samochodów. Kwotę podatku należnego (obliczoną od aktualnej wartości rynkowej netto samochodu – zob. art. 14 ust. 8 w zw. z art. 29a ust. 2 u.p.t.u.; zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. – sygn. IPPP2/443-1010/08-2/IK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2011 r. – sygn. ITPP1/443-390/11/KM) powstałą z tego tytułu powinien Pan wykazać w poz. 36 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym zaprzestanie Pan wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi