Opodatkowanie usług odbioru odpadów z jednostek pływających śródlądowych

Pytanie: Odbieramy odpady z jednostek pływających zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jednostki pływają głównie po drogach śródlądowych Polski i Niemiec jednak załadunek i wyładunek odbywa się na terenie Portu Szczecin również. Dodatkowo jednostki mają w swoich papierach rejon pływania „wewnętrzne drogi morskie” więc wszystkie opcje są możliwe. Faktury wystawiamy na armatora- właściciela tych jednostek. Czy w związku z tym możemy do świadczonych usług odbioru odpadów stosować art. 83 ustawy o VAT, tj. preferencyjną stawkę Vat 0%? Czy możemy stosować stawkę podatku Vat 0% do jednostek śródlądowych nie pływających na wodach wewnętrznych morskich i nie pływających w granicach portowych? Jeśli nie można zastosować stawki preferencyjnej 0% to jaką stawkę należałoby stosować 23% czy może 8 % jeśli usługa mieści się w załączniku nr 3 do ustawy VAT?

Odpowiedź: Świadczenie wskazanych usług nie korzysta z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 0%.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 0%. To właśnie ten przepis stanowi podstawę do stosowania stawki 0% do usług odbioru odpadów ze statków (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2012 r. - ITPP2/443-1568/11/RS).

W przedstawionej sytuacji – jak wynika z treści pytania – odpady nie są odbierane z jednostek stanowiących środki transportu morskiego (tj. jednostek używanych do transportu na pełnym morzu), lecz z jednostek transportu śródlądowego (czego nie zmienia możliwość pływania przez te jednostki na morskich wodach wewnętrznych). Świadczenie tych usług nie jest zatem opodatkowane podatkiem VAT według stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. W konsekwencji świadczenie tych usług – o ile należą one do usług wymienionych w załączniku nr 3 do u.p.t.u. – jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.).

Zastrzec jednak należy, że dotyczy to wyłącznie usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski. W zakresie w jakim miejsce świadczenia usług, o których mowa, znajduje się poza terytorium Polski (w szczególności na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej), ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi