Opodatkowanie usług organizacji polowań

Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych jest również czynnym podatnikiem VAT. Zamierza w swojej działalności sprzedawać usługi organizacji polowań. Usługa będzie polegała na odstrzale i organizacji samego polowania. Podatnik nie będzie organizował noclegów, wyżywanie a jedynie to, co jest bezpośrednio związane z samym polowaniem. Czy przy wykonywaniu tych usług będzie zobowiązany do opodatkowania VAT MARŻA czy jednak będzie możliwe opodatkowanie VAT na zasadach ogólnych?

Odpowiedź:Uważam, że wskazane w pytaniu usługi nie są usługami turystyki, do których ma zastosowanie procedura opodatkowania marży. Świadczenie tych usług będzie według mnie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie: Przepisy art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., określają szczególną procedurę przy świadczeniu usług turystyki. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży (a ściślej - kwoty marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku) zamiast obrotu podatnika (zob. art. 119 ust. 1 u.p.t.u.).

Przepisy ustawy o VAT (ani żadne inne przepisy, w tym przepisy unijne) nie definiują niestety pojęcia usług turystyki. W konsekwencji przy definiowaniu tego pojęcia odwołać należy się do znaczenia słowa „turystyka”. Jak wynika z internetowego słownika języka polskiego (publ. http://sjp.pwn.pl/), „turystyka” oznacza „zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania”. A zatem usługami turystyki są przede wszystkim usługi organizacji takich wyjazdów. Dotyczy to nie tylko usług organizacji wyjazdów wypoczynkowych czy krajoznawczych, ale również w innych celach. Za usługi turystyki uważa się bowiem również, przykładowo, usługi polegające na organizacji wyjazdów językowych czy studiów zagranicznych (tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w orzeczeniu w sprawie C-200/04 Finanzamt Heidelberg v. ISt internationale Sprach-und Studienreisen GmbH).

W przedstawionej sytuacji podatnik (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) organizuje nie tyle wyjazdy na polowania, co same polowania. Uważam zatem, że wskazane w pytaniu usługi nie są usługami turystyki, do których ma zastosowanie procedura opodatkowania marży. Świadczenie tych usług będzie według mnie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Inaczej miałaby się rzecz, gdyby świadczone przez podatnika usługi miały szerszy charakter i obejmowały, przykładowo, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Wówczas świadczenie tych usług należałoby uznać za usługi turystyki, z zastrzeżeniem, że w ich skład nie wchodziłoby usługi świadczone we własnym zakresie (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2010 r. - ITPP2/443-432a/10/RS).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 kwietnia 2016 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi