Opodatkowanie usług wynajmu powierzchni wystawienniczej świadczonych pomiędzy polskimi firmami

Pytanie: Firma, podatnik podatku VAT, otrzymała fakturę za powierzchnię wystawienniczą na targach w Bangkoku. Wystawcą faktury jest polska firma. Faktura została opodatkowana stawką VAT nie podlega. Czy faktura została prawidłowo opodatkowana? W jaki sposób rozliczyć tę fakturę w podatku VAT?

Odpowiedź: Faktura, o której mowa, została zatem wystawiona nieprawidłowo, gdyż powinien zostać na niej wskazany polski podatek VAT obliczony według stawki 23%. Na firmie, która otrzymała tę fakturę, nie ciążą z tego tytułu żadne obowiązki w zakresie VAT.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że miejsce świadczenia usług targowych oraz usług pomocniczych do usług targowych ustala się, co do zasady, na podstawie przepisów art. 28b u.p.t.u. (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2012 r. – sygn. I SA/Po 372/12 czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 stycznia 2013 r. – sygn. I SA/Wr 1419/12). Nieistotny w omawianym przypadku wyjątek dotyczy usług wstępu na targi, których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym targi się odbywają (zob. art. 28g ust. 1 u.p.t.u.).

Powoduje to, że miejsce świadczenia (zapewne odsprzedaży) usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach w Bangkoku znajduje się w przedstawionej sytuacji na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej; zakładam, że w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca żaden z przypadków określonych przepisami art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u.). Faktura, o której mowa, została zatem wystawiona nieprawidłowo, gdyż powinien zostać na niej wskazany polski podatek VAT obliczony według stawki 23%.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że z tytułu błędnego wystawienia faktury, o której mowa, na firmie, która ją otrzymała, nie ciążą żadne obowiązku w zakresie VAT. Nie musi ona zatem dla celów VAT w żaden sposób rozliczać przedmiotowej faktury (w szczególności nie musi rozpoznawać importu usług).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 2 sierpnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi